SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekonomika przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekonomika przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-4_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Maria Agnieszka Paszkowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie zagadnień z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, kształtowania procesów produkcyjnych w aspekcie wymagań ergonomii, narzędzi wspomagających analizę przyczynowo-skutkową wypadków przy pracy.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

W1: Uwarunkowania społecznego i materialnego środowiska pracy. Podstawy zarządzania jakością. Koszty korygowania niskiej jakości ergonomicznej obiektów technicznych

W2: Rachunek kosztów jakości

W3: Wartościowanie stanowisk pracy. Normowanie pracy. Wydajność pracy

W4-5: Projektowanie ergonomiczne wobec starzenia się i niepełnej sprawności

W6: Ekonomika pracy. Koszty pracy

W7: Kolokwium zaliczeniowe

 

C1-3: Wypadek przy pracy: założenia projektu; charakterystyka zakładu pracy i stanowiska pracy, na którym wystąpił wypadek; opis wypadku; analiza przyczynowo-skutkowa; skutki i koszty wypadku na poziomie mikro i makro; rekomendacje dotyczące poprawy jakości ergonomicznej; wnioski.

C4: Wybrane metody wartościowania pracy

C5-6: Zadania przeglądowe

C7: Ekonomika pracy. Koszty pracy

Prowadzący zastrzega sobie możliwość pewnej modyfikacji kolejności tematów.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny.
Ćwiczenia: zajęcia przeglądowe, projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: kolokwium w formie pisemnej z progami (51-60% dostateczny; 61-70% - dostateczny plus; 71-80% - dobry; 81-90% - dobry plus; 91-100% - bardzo dobry).

Ćwiczenia: ocena z aktywności na zajęciach i prac cząstkowych, w tym z realizacji projektu.

Ocena końcowa: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

Balon, Z. (2006). Przegląd wybranych modeli klasyfikacji kosztów jakości. Problemy Jakości, czerwiec 2006, s. 15-19.

Biadacz, R., Chluska, J. (2014). Koszty BHP w polityce rachunkowości podmiotu społecznie odpowiedzialnego. Studia Ekonomiczne, nr 201: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, s. 48-59.

Butlewski, M. (2018). Projektowanie ergonomiczne wobec dynamiki deficytu zasobów ludzkich. Wyd. Politechniki Poznańskiej: Poznań 2018.

Detyna, B. (2011). Zarządzanie jakością w logistyce. Metody i narzędzia wspomagające. PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu: Wałbrzych.

Fajczak-Kowalska, A. (2004). Koszty jakości oraz ich rachunek. Problemy Jakości, sierpień 2004, s. 15-19.

Grudowski, P., Wiśniewska M.Z. (2019). Kultura jakości, doskonałości i bezpieczeństwa w organizacji. CeDeWu: Warszawa.

Hamrol, A. (2017). Zarządzanie i inżynieria jakości. WN PWN: Warszawa.

Kosieradzka, A. (2012). Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie. C.H.Beck: Warszawa.

Koszty społeczne wypadków przy pracy (2013). ZUS: Warszawa.

Kowa,l E. (2002). Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii. Wyd. Naukowe PWN: Warszawa - Poznań.

Koźmiński, A., Piotrowsk,i W. (red.) (2000). Zarządzanie. Teoria i praktyka. WN PWN: Warszawa.

Lebeau, M., Duguay, P. (2013). The Costs of Occupational Injuries. A Review of the Literature. Studies and Research Projects, Report R-787, IRSST – Communications and Knowledge Transfer Division: Montreal.

Ludwiczyński, A. (2007). Wartościowanie pracy. W: H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: WN PWN, s. 231-274.

Niciejewska M., Przyczyny wypadków przy pracy oraz identyfikacja dolegliwości zdrowotnych związanych z pracą zawodową, w opinii pracowników polskich przedsiębiorstw „małej wielkości”, Quality Production Improvement, 2018, No 2(9), s. 136-147.

Nowacka U., Markowska M., Analiza kosztów związanych z bezpieczeństwem pracy w wybranym przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe SGSP, 2017, Nr 62 (tom 1)/2, s. 157-184.

Olek, K. (2015). Ewolucja metod wartościowania stanowisk pracy w ujęciu literaturowym. Nauki o Zarządzaniu / Management Sciences, 4(25), s. 78-90. DOI: 10.15611/noz.2015.4.05

Smoliński, D.R., Solecki, L., Mierniki stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy, Med Og Nauk Zdr. 2015;21(2), s. 208–214, DOI: https://doi.org/10.5604/20834543.1152922.

Targoutzidis, A. (2018). The Economics of Health and Safety at Work: A Critical Review. IETI Transitions on Ergonomics and Safety, Volume 2, Issue 1, s. 5-16, DOI: 10.6722/TES.201808_2(1).0002.

Tytyk, E. (2001).  Projektowanie ergonomiczne. WN PWN: Poznań.

Wolnica, S., Szczucka-Lasota, B., Wolniak, R. (2018). Jakość prewencji a koszty wypadków przy pracy, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 131, s. 583-594.

Wójcik, G.P. (2020). Zarządzanie jakością w aspekcie kosztowym. CeDeWu: Warszawa.

Zając, S. (2014). Koszty jakości jako determinanty rozwoju przedsiębiorstwa. Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie, z. 67, s. 163-183.

Zdrodowski, M. (2016). Modele zarządzania ergonomicznymi czynnikami ryzyka na przykładzie działających w Polsce przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 31, nr 3, s. 149-160.

Zymonik, Z. (2003). Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem.  Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej: Wrocław.

Literatura uzupełniająca

Duraj J. (red.) (2002). Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne: Warszawa.

Lis, A., Lis, M. (2007). Wartościowanie stanowisk pracy a ocena jakości pracy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, nr 1(3), s. 113-118.

Oleksyn, T. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Kanony, realia, kontrowersje. Kraków: Wolters Kluwer Business.

Plebankiewicz, E., Juszczyk, M.  & Malara, J. (2014).  Identyfikacja i ocena czynników wpływających na wydajność pracy robotników budowlanych. Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, nr 65, s. 271-278.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maria Agnieszka Paszkowicz (ostatnia modyfikacja: 27-04-2021 16:05)