SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedsiębiorczość i zarządzanie jakością - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedsiębiorczość i zarządzanie jakością
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-32_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska
  • dr inż. Monika Ratajczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest pozyskanie przez studenta wiedzy z organizacji i metod zarządzania przedsiębiorstwem oraz uzyskanie umiejętności planowania projektów biznesowych.

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych.

Zakres tematyczny

WYKŁAD: Przedsiębiorstwo i jego zasoby (pojęcie przedsiębiorstwa, cele i zasady działania przedsiębiorstwa, formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw, systematyka przedsiębiorstw, zasoby przedsiębiorstwa, otoczenie przedsiębiorstwa, pojęcie i proces zarządzania przedsiębiorstwem). Planowanie i podejmowanie decyzji (rola planowania, planowanie operacyjne, planowanie strategiczne, rodzaje strategii przedsiębiorstw, proces, modele i style podejmowania decyzji, grupowe podejmowanie decyzji, przedsiębiorczość, biznes plan). Organizacja w przedsiębiorstwie (pojęcie, wymiary i typy struktur organizacyjnych przedsiębiorstw, zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie). Przewodzenie i motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie (role kierownicze i style kierowania, istota i typy przywództwa, system motywacyjny przedsiębiorstwa, zarządzanie przez cele). Kontrola w przedsiębiorstwie (istota i cele kontroli, rodzaje kontroli, controlling, budżetowanie, audyt wewnętrzny, benchmarking). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (rachunek przychodów, kosztów i wyniku finansowego przedsiębiorstwa, zysk ekonomiczny, przepływy pieniężne, analiza finansowa, struktura majątku i kapitałów przedsiębiorstwa). Zarządzanie marketingiem (pojęcie i istota marketingu, marketing mix, podejmowanie decyzji marketingowych, planowanie, organizowanie i kontrola działalności marketingowej). Zarządzanie operacjami i jakością (procesy produkcyjne wyrobów i usług, indywidualizacja produktu, rozwój produktów, definicja jakości, koszty jakości, kompleksowe zarządzanie jakością, statystyczna kontrola jakości, zarządzanie działalnością operacyjna przedsiębiorstw). Zarządzanie logistyką i zakupami (zakres działalności logistycznej, organizacja logistyki w przedsiębiorstwie, globalne koszty logistyczne, logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, proces zaopatrzeniowy, strategie zakupowe przedsiębiorstwa). Zarządzanie zasobami ludzkimi (rekrutacja i dobór pracowników, szkolenia i ocena wyników, zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach). Kierunki rozwoju przedsiębiorstw (globalizacja działalności gospodarczej, konkurencyjność przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa w Internecie, przedsiębiorstwa wirtualne, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa). Techniki prezentacji.


LABORATORIUM: Interaktywne zajęcia laboratoryjne dotyczące zarządzania jakością, budowania zespołów, metody podejmowania decyzji, zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa, motywowania pracowników, komunikowania się ze współpracownikami, harmonogramowania (tworzenie diagramów GANTTA), a także poszczególnych etapów tworzenia biznes planów. Na ostatnich zajęciach studenci prezentują Biznes Plan w oparciu o wiedzę zdobytą podczas zajęć.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami i literaturą fachową. Praktyczne przekazanie wiedzy odbywa się podczas realizacji zajęć laboratoryjnych prowadzonych z użyciem metod eksponujących, pozostałe zajęcia dotyczą praktycznego wykorzystania podstawowych narzędzi inżynierii oraz prezentacji Biznes Planów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: warunkiem zaliczenia części wykładowej jest złożenie i prezentacja biznesplanu przygotowanego zgodnie z wytycznymi przekazanymi w trakcie wykładu.

Projekt: ocena z projektu jest określana na podstawie oceny trafności doboru użytych technik i metod oraz jakości wykonania projektu.

Ocena końcowa: jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z wykładu i projektu.

Literatura podstawowa

1. Cieślik J.: Przedsiębiorczość dla ambitnych, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
2. Piasecki B.: Ekonomika i zarządzanie mała firmą, WN PWN Warszawa Łódź, 1999.
3. Liker J. K.: Droga Toyoty, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa, 2004.
4. Czarnecki L.: Biznes po prostu, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa, 2011.
5. Gallo C.: Steve Jobs – Sztuka prezentacji, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2011.

Literatura uzupełniająca

1. Cialdini R.B.: Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
2. Kiyosaki R.: Bogaty ojciec, biedny ojciec, Wydawnictwo Instytut Praktycznej Edukacji, 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Monika Ratajczak (ostatnia modyfikacja: 30-04-2021 23:17)