SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kobieta i kobiecość w religii rzymskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kobieta i kobiecość w religii rzymskiej
Kod przedmiotu 08.3-WH-K-KRR-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Gender studies i tożsamość płci
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Andrzej Gillmeister, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie ukazanie charakterystycznych cech religii antycznego Rzymu oraz wskazanie miejsca, które zajmowały w rzymskim systemie religijnym kobiety oraz koncepcja kobiecości w aspekcie sakralnym i rytualnym.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 

1)      Religia rzymska – dzieje pojęcia; 2) Cechy charakterystyczne religii tradycyjnych; 3) Religia rzymska jako religia obywatelska; 4) – 5) Kobieta w starożytnym Rzymie; 6) Gender studies a nauki o starożytności; 7) Westalki i ich miejsce w systemie religijnym; 8) Flaminica Dialis i jej funkcje; 9) – 10) Tzw. kulty kobiece; 11) Rytualne funkcje kobiet; 12) Kobiecość jako tabu w religii rzymskiej.

Metody kształcenia

Dyskusja, dyskusja panelowa, opis wyjaśniający, opis klasyfikujący, opis uzasadniający, praca ze źródłem ikonograficznym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest kolokwium oraz uzyskanie minimum 4 pkt. za aktywność na zajęciach polegającą na udziale w dyskusji  i debatach. Uzyskane punkty są potwierdzeniem aktywności studenta. Może im towarzyszyć ocena w skali od 2 do 5 za merytoryczne przygotowanie się do zajęć. W przypadku negatywnej oceny pracy studenta, nie przyznaje się punktów.

Literatura podstawowa

1. Gillmeister A., Musiał D., W cieniu Kapitolu. Religia starożytnych Rzymian, Kraków 2012.

2. Beard M., North J., Price S., Religie Rzymu, Oświęcim 2017

2. Jaczynowska M., Religie świata rzymskiego, Warszawa 1990.

Literatura uzupełniająca

 

 1.       Gillmeister A., Strażnicy ksiąg sybillińskich, Zielona Góra 2009
 2.       Gillmeister A., Kult Pudicitia Plebeia jako przykład dualizmu patrycjuszowsko-plebejskiego w religii rzymskiej w okresie republiki rzymskiej, w: Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, red. L. Kostuch, K. Ryszewska, Kielce 2010, s. 97-101
 3.      Gillmeister A., Franczak A., Lucretia, Virginia and Sulpicia as examples of a woman pudica, w: Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata, ed. S. Ruciński, K. Balbuza, K. Królczyk, Poznań 2011, s. 129-135.
 4. Gillmeister A., Foucault i matrony. Kobiety w religii rzymskiej: między potestas a potentia, "Klio" 24, 2013, s. 3-16.
 5.      Kobiety i władza w czasach dawnych, red. B. Czwojdrak, A.A. Kluczek, Katowice 2015
 6.        Misztal-Konecka J., Incestum w prawie rzymskim, Lublin 2007
 7.       Musiał D., Dionizos w Rzymie, Kraków 2009
 8.       Musiał D., Zakaz picia wina przez rzymskie kobiety. Przyczynek do dziejów religii i obyczajów, w: Crimina et mores, prawo karne i obyczaje w starożytnym Rzymie, red. M. Kuryłowicz, Lublin 2001, s. 121-127
 9. Musiał D., Bona Matrona.  O znaczeniu przykładu w konstruowaniu wizerunku idealnej Rzymianki, "Ethos"  29, 2016, s. 129-141.
 10.        Rives J.B., Religion in the Roman Empire, Oxford 2007

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 23:33)