SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Doktryny etyczne w kulturze - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Doktryny etyczne w kulturze
Kod przedmiotu 08.1-WH-KP-DEK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z głównymi nurtami i doktrynami etycznymi obecnymi w dziejach kultury europejskiej. Wskazanie na związek etyki z kulturą - na wspólne uwarunkowania historyczne, społeczne i światopoglądowe.

Wymagania wstępne

Znajmość podstaw historii filozofii. 

Zakres tematyczny

1. Dobro, zło, cnoty, natura moralności.

2. Etyka grecka: Epikur, stoicy, Platon, Arystoteles.

3. Etyka chrześcijańska.

4. Etyka kantowska

5. Etyka utylitarystyczna.

6. Etyka marksistowska

7. Etyka fenomenologiczna.

8. Etyka egzystencjalistyczna

9. Psychoanaliza i neopsychoanaliza kulturowa - nowe ujęcie człowieka 

10. Renesans cnót - współczesna etyka charakteru.

11. Etyka odpowiedzialności w XX i XXI w. 

 

Metody kształcenia

Dyskusja panelowa, analiza wybranych tekstow, przygotowanie debaty dotyczącej wybranego tematu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na wszystkich zajęciach, minimum jedna prezentacja, kolokwium

Literatura podstawowa

1. Etyka w teorii i praktyce. Antologia tesktów, red. Z. Kalita, Wrocław 1995 (cz. 2)

2. Wybór tekstów źródłowych z dziejów etyki, red. J. Dudek, J. Dudek, K. Kaszyński, Zielona Góra 1992.

3. W. Tyburski, A. Wachowiak, R. Wiśniewski, Historia filozofii i etyki do współczesności. Źródła i komentarze, Toruń 2002.

4. Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Warszawa 1998. 

5. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2001

6. R.B. Brandt, Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, Warszawa 1996.

7. L. Żuk-Łapińska, Problemy etyki, t. 2. Etyka normatywna, Rzeszów 1998. 

Literatura uzupełniająca

1. V. I. Bourke, Historia etyki, Warszawa 1994.

2. R.M. Hare, Myślenie moralne. Jego płaszczyzny, metody i istota, Warszawa 2001.

3. A. MacIntyre, Krótka historia etyki, Warszawa 1995. 

4. K. Kiciński, Orientacje moralne. Próba typologii, Warszawa 1998.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 23:33)