SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język starożytny - łacina - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język starożytny - łacina
Kod przedmiotu 09.5-WH-WHP-JS/Ł1-Ć-14_pNadGenKH7DC
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania łaciński
Sylabus opracował
 • mgr Janusz Roman
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 1. Introdukcja w historię i gramatykę języka łacińskiego z przywołaniem łacińskich konstrukcji syntaktycznych.
 2. Wybrane zagadnienia z leksyki łacińskiej z uwzględnieniem interferencji łacińskich form słownych w obszarze języków nowożytnych.
 3. Podstawowa kompetencja translatorska.
 4. Ekspozycja śródziemnomorskiego kodu cywilizacyjno-kulturowego.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

 1. Introdukcja w fonetykę: Litery. Pisownia i wymowa. Głoski. Dzielenie wyrazów na sylaby. Iloczas i akcent.
 2. Indicativus i imperativus praesentis act. czasowników koniugacji I-IV. Formy podstawowe czasownika
 3. Słowo posiłkowe sum, esse, fui (indicativus i imperativus praes.). Orzeczenie imienne. Indicativus imperfecta, futuri I a1ct. czasowników koniugacji I-IV. Deklinacja I. Technika tłumaczenia zdań łacińskich.
 4. Zaimki osobowe. Indicativus imperfecti, futuri I słowa posiłkowego sum, esse, fui. Accusativus cum infinitivo.
 5. Rzeczowniki i przymiotniki deklinacji II. Zaimki dzierżawcze. Participium perfecti pass., participium futuri act. Verba composita z sum, esse, fui. Dativus possesivus.
 6. Indicativus perfecti, plusquamperfecti, futuri II act. Infinitivus perfecti, futuri act.
 7. Czasowniki koniugacji III zakończone na –io. Czasowniki eo, ire, ii, itum; fero, ferre, tuli, latum. Czasowniki złożone. Accusativus duplex.
 8. Rzeczowniki i przymiotniki deklinacji III (typ spółgłoskowy i samogłoskowy).
 9. Rzeczowniki deklinacji III (typ mieszany). Participium praesentis act
 10. Indicativus praesentis, imperfecti, futuri I, perfecti, plusquamperfecti, futuri II pass. Imperativus i infinitivus praesentis pass. Verba deponentia i semideponentia.
 11. Zaimek względny qui, quae, quod. Zaimki wskazujące. Zaimki nieokreślone. Przymiotniki zaimkowe.
 12. Rzeczowniki deklinacji IV i V. Przegląd deklinacji łacińskich. Składnia nazw miast
 13. Infinitivus perfecti, futuri pass. Nominativus cum infinitivo.
 14. Numeralia cardinalia et ordinalia.
 15. Ogólne wprowadzenie w coniunctivus – znaczenie trybu i jego funkcje w zdaniu głównym i podrzędnym.
 16. Antyk - przestrzeń 'dzieł wiecznych'.

Metody kształcenia

Dyskusja dydaktyczna i analiza tekstów źródłowych w oparciu o słowniki i podręczniki.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie bieżącej kontroli ustnej i pisemnej (kilka razy w semestrze).
Obecność i aktywność studenta na zajęciach.
Uzyskanie minimum 60% z testów sprawdzających.

Literatura podstawowa

 1. St.Wilczyński, T.Zarych, Rudimenta Latinitatis, t. I-II, Wrocław 1998.
 2. A.Heinz, Język łaciński, Lublin 1962.
 3. O. Jurewicz, L.Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński, Warszawa 1999.
 4. S.Samolewicz, Składnia łacińska, Kraków 2001.
 5. M.Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1998.
 6. J.Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 1987.
 7. Słownik łacińsko-polski, pod red. M.Plezi, t. I-V, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca

 1. M.Cary, Dzieje Rzymu, t. I-II, Warszawa 1992.
 2. L.Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1983
 3. S.Kalinkowski „Aurea dicta”- łacińskie sentencje, przysłowia i powiedzenia.t.1-2 Warszawa 1993.
 4.  Z.Landowski, K.Woś, Słownik cytatów łacińskich Kraków 2002.
 5. J.Parandowski, Mitologia ,Wierzenia i podania Greków i Rzymian Poznań 1987
 6. Thesaurus albo skarbiec łacińskich sentencji , przysłów i powiedzeń w literaturze polskiej, red.M.Korolko Warszawa 2004.
 7. Z.Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 2002.
 8. T.Simko, Zarys literatury greckiej, Warszawa 1959.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 17-04-2021 14:35)