SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy nowożytny - język francuski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język francuski
Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JF4-Ć-14_pNadGen7JT22
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania francuski
Sylabus opracował
  • mgr Barbara Wrześniak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Cykl praktycznych ćwiczeń z języka francuskiego doskonalących umiejętność porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego i zawodowego, prowadzących do uzyskania kompetencji komunikacyjnej i językowej. Wprowadzenie podstawowej terminologii nauk humanistycznych i społecznych. Poznawanie specyfiki kulturowej krajów francuskiego obszaru językowego. Uzyskanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz dla potrzeb studiowania i wykonywania pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie B1+ według skali ESOKJ.

Zakres tematyczny

  1. Elementy wiedzy o krajach francuskiego obszaru językowego (geografia, najważniejsze wydarzenia historyczne, ustrój polityczny, gospodarka).
  2. Kraje frankofońskie- podróżowanie i turystyka
  3. Opis sytuacji z dziedziny kultury i sztuki (formułowanie wypowiedzi na zadany temat, wyrażanie opinii, umiejętność jej uzasadnienia).
  4. Człowiek w relacjach społecznych: wielokulturowość w Unii Europejskiej, problem imigracji, uprzedzenia, zaangażowanie na rzecz organizacji społecznych i wolontariatu.

Metody kształcenia

Metoda komunikacyjna; praca z tekstem źródłowym, tekstem prasowym; dyskusja, dialog, symulacja, odgrywanie ról, burza mózgów, gry dydaktyczne, wywiad, praca w parach i grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie kontroli bieżącej – ustnej oraz kontroli okresowej – pisemnej ( testy cząstkowe, sprawdziany). Uzyskanie minimum 60% z testów, prezentacji itp. Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie wszystkich zadań lub projektów określonych przez prowadzącego. Egzamin końcowy w formie testu sprawdzającego stopień zaawansowania językowego w zakresie poszczególnych sprawności językowych. Próg zaliczenia egzaminu: 60% - co odpowiada ocenie dostatecznej, 71%-79% - dostateczny plus, 80% -86% - dobry, 87%-92% - dobry plus, od 93% - bardzo dobry.

 

Literatura podstawowa

  1. Wybrane współczesne dokumenty autentyczne: teksty prasowe, materiały audio-wizualne i internetowe.
  2. Fustier, M., Exercices pratiques de communication, Editions d'Organisation, Paris, 2004.
  3. Heu, E., Le Nouvel Edito Niveau B1, Didier.
  4. Berthet, A., Alter Ego 2, Hachette

Literatura uzupełniająca

  • Weiss, F., Jouer, communiquer, apprendre, Hachette Livre, Paris, 2002.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 17-04-2021 14:35)