SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy nowożytny - język rosyjski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język rosyjski
Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JR4-Ć-S14_pNadGen5LPRO
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
 • mgr Genowefa Rutkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Cykl praktycznych ćwiczeń z języka rosyjskiego doskonalących umiejętność porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego i zawodowego, prowadzących do uzyskania kompetencji komunikacyjnej i językowej. Wprowadzenie podstawowej terminologii nauk humanistycznych i społecznych. Poznawanie specyfiki kulturowej Rosji. Uzyskanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz dla potrzeb studiowania i wykonywania pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie B1+ według skali ESOKJ.

Zakres tematyczny

 1. Języki obce w świecie współczesnym. Oferty szkół językowych. Możliwości doskonalenia znajomości języków obcych.
 2. Turystyka, wakacje, podróże krajowe i zagraniczne. Pozyskiwanie informacji przed i w czasie podróży.
 3. Aktualne wydarzenia w Rosji i na świecie. Wybór i relacjonowanie materiałów prasowych. Wyrażanie własnego stosunku do przestawionych faktów, ocena i wartościowanie problemów.
 4. Praca licencjacka. Próba określenia problematyki pracy, etapy pracy.
 5. Problemy współczesnego świata - "konferencja studencka".

Metody kształcenia

Metoda komunikacyjna; praca z tekstem źródłowym, tekstem prasowym; dyskusja, dialog, symulacja, odgrywanie ról, burza mózgów, gry dydaktyczne, wywiad, praca w parach i grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie kontroli bieżącej – ustnej oraz kontroli okresowej – pisemnej ( testy cząstkowe, sprawdziany). Uzyskanie minimum 60% z testów, prezentacji itp. Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie wszystkich zadań lub projektów określonych przez prowadzącego. Egzamin końcowy w formie testu sprawdzającego stopień zaawansowania językowego w zakresie poszczególnych sprawności językowych. Próg zaliczenia egzaminu: 60% - co odpowiada ocenie dostatecznej, 71%-79% - dostateczny plus, 80% -86% - dobry, 87%-92% - dobry plus, od 93% - bardzo dobry.

Literatura podstawowa

 1. M. Zybert, Новые встречи 2, WSiP, Warszawa 2003
 2. M. Zybert, Новые встречи 3, WSiP, Warszawa 2004
 3. A. Pado, Успех 2, Podręcznik do języka rosyjskiego, kurs kontynuacyjny, WSiP, Warszawa 2003
 4. S. Szczygielska, Język rosyjski, Repetytorium tematyczno-leksykalne, cz. 2, wyd. Wagros, Poznań 2005
 5. A. Gołubiewa, N. Kowalska, Русский язык сегодня, wyd. Agmen, Warszawa 2000
 6. I. Osipowa, Здравствуте cz. 4, podręcznik do nauki języka rosyjskiego, wyd. Gebethner, Warszawa 1995
 7. J. Dobrowolski, Тусовка. Русский язык XXI века, Warszawa 2003
 8. M. Zybert, Nowyj dialog 2. Język rosyjski. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę, WSiP, Warszwa 2014

Literatura uzupełniająca

 1. D. Dziewanowska, Гамматика без проблем, WSiP, Warszawa 2005
 2. S. Szadyko, Poradnik gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego, wyd. Poltext, Warszawa 2004
 3. A. Родимкина З. Райли Н. Ландсман, Россия сегодня. Teksty i ćwiczenia do nauki języka rosyjskiego na etapie średnio zaawansowanym, wyd. REA, Warszawa 2003
 4. A. Pado, Ты за или против. Materiały uzupełniające, język rosyjski. WSiP, Warszawa 2003
 5. K. Rumińska, Mały podręcznik tekstów pisanych, PWN, Warszawa 1996
 6. A. Pado, Читай, пиши, говори, 1 WSiP, Warszawa 1997
 7. A Pado, читай, пиши, говори, 2 WSiP, Warszawa 1998
 8. Н. П. Вольская Д. Б. Губков, Можно? Нельзя?, Практический минимум по культурной адаптации в русской среде, Издательство „Русский язык”, Москва 2001

Uwaga: Poza literaturą podstawową i uzupełniającą program przewiduje korzystanie z zasobów Internetu, telewizji(stacje rosyjskie), czasopism rosyjskich

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 13:08)