SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Korespondencja służbowa i handlowa II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Korespondencja służbowa i handlowa II
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-KSH2-K-S14_pNadGenK740Q
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach język niemiecki w komunikacji zawodowej
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Agata Kochanowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas pierwszej części kursu. W tym wypadku chodzi o różnorodne formy komunikacji pisemnej zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, a odnoszącej się do dziedziny handlu, usług i szeroko rozumianego biznesu. Szczególnie istotne będzie w tym przypadku zauważenie i samodzielne zastosowanie różnego rodzaju rejestrów formalnych, stylistycznych i leksykalnych, które obowiązują w określonych kontekstach komunikacyjnych. W centrum zainteresowania konwersatorium znajdą się tym razem przede wszystkim sytuacje konfliktowe, sporne, czyli najogólniej mówiąc – trudne – które, wymagają szczególnej staranności językowej.

Podobnie jak w pierwszej części kursu studenci są zobligowani do przygotowania kilku zadanych form korespondencji odnoszących się do wybranych sytuacji komunikacyjnych – jednakże zawierających w sobie potencjał nieporozumienia lub konfliktu. Ponadto każdy z uczestników zajęć przygotuje referat/prezentację w Power Point, w której omówione zostaną typy/cechy wybranej formy pisemnej.

Wymagania wstępne

Zaliczenie konwersatorium Korespondencja Służbowa i Handlowa I.

Zakres tematyczny

 1. Różne typy korespondencji służbowej – wewnętrznej oraz zewnętrznej:
  • - notatka służbowa
  • - protokół
  • - sprawozdanie
  • - oficjalne podanie/prośba
  • - zaproszenie
  • - zawiadomienie
  • - gratulacje 
 2. Różne typy korespondencji handlowej:
  • - dokumenty związane z transakcjami kupna-sprzedaży
  • - zapytanie o ofertę
  • - oferta
  • - zamówienie
  • - potwierdzenie przyjęcia zamówienia
  • - faktura VAT
  • - reklamacja.

Metody kształcenia

 • wykład
 • praca indywidualna
 • praca z książką
 • karty pracy
 • praca z dokumentem źródłowym
 • analiza autentycznej korespondencji
 • samodzielne tworzenie tekstów
 • analiza i ocena prac studentów

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

1. obecność na zajęciach

 • dopuszczalne:
  • jedna nieobecność nieusprawiedliwiona
  • dwie nieobecności usprawiedliwione (każda kolejna wymaga zaliczania opuszczonego materiału na konsultacjach)
 • osoby z frekwencją poniżej 50% nie otrzymują zaliczenia

2. aktywność na zajęciach

3. przygotowanie do zajęć

 • dopuszczalne jedno nieprzygotowanie w semestrze

4. zaliczenie wszelkich wejściówek, jeżeli prowadzący postanowi w takiej formie egzekwować przygotowanie do zajęć

5. zaliczenie kolokwium końcowego na 60%

 • student ma prawo do jednej poprawki

Literatura podstawowa

 1. B. Abegg, [przekł. i adapt.: Zofia Kotowska],  100 listów - język niemiecki: biznes, handel, administracja, Warszawa 2002.
 2. S. Bęza, Blickpunkt Wirtschaft: niemiecki w ekonomii i biznesie, Warszawa 2012.
 3. S. Bęza, A. Kleinschmidt, Deutsch im Büro und Geschäftsleben, Warszawa 1996.
 4. S. Bęza,  Moderne deutsche Handelskorrespondenz, Warszawa 1994.
 5. A. Pollert, B. Kirchner, J. Morato Polzin,  Duden. Wirtschaft von A bis Z: Grundlagenwissen für Beruf, Ausbildung und tägliches Leben, Mannheim 2004.

Literatura uzupełniająca

Każdorazowo ustalana przez prowadzącego, opracowania i materiały własne.

Uwagi

Brak.


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 26-04-2021 09:36)