SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane zagadnienia filozofii niemieckiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia filozofii niemieckiej
Kod przedmiotu 08.1-WH-FGP-ZFN-K-S14_pNadGenG9X68
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównymi celami przedmiotu są: 1) Uzupełnienie i usystematyzowanie pozyskanej do tej pory wiedzy studentów z zakresu filozofii niemieckiej, 2) rozbudowanie kompetencji w zakresie języka niemieckiego, 3) rozwój umiejętności rozumienia i wypowiadania się na tematy szersze, stanowiące fundament filozofii, jak natura świata i człowieka, 4) rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia i głębszej analizy problemów.

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego co najmniej na poziomie B2

Zakres tematyczny

Praca na zajęciach i poza nimi odbywa się na bazie dokonanego przez nauczyciela wyboru niemieckojęzycznych tekstów lub ich fragmentów, których autorami są szeroko pojęci myśliciele należący do obszaru kultury krajów niemieckiego obszaru językowego. Teksty obejmują materiał kilku okresów i są tak dobrane, aby poruszać ważne problemy lub dotyczyć kluczowych kategorii filozofii niemieckiej. Integracja wiedzy i umiejętności zdobytych na innych zajęciach, jak historia literatury niemieckiej, historia krajów niemieckojęzycznych, realioznawstwo i in., umożliwia lepsze zrozumienie poszczególnych etapów rozwoju kultury niemieckiej i kultury Europy. Analiza tekstów oraz dyskusja nad nimi umożliwia nie tylko rozszerzenie słownictwa, ale w szerszym sensie rozwój umiejętności posługiwania się językiem niemieckim.

Metody kształcenia

Dyskusja, klasyczna metoda problemowa, analiza i interpretacja tekstu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywna, merytoryczna postawa na zajęciach polegająca na dobrym terminowym przygotowaniu tekstów, prezentacji własnych opinii i udziale w dyskusjach. W razie trudności z wystawieniem oceny (np. przy ograniczonym udziale w dyskusjach) konieczne może być kolokwium sprawdzające znajomość tekstów.

Literatura podstawowa

Ustalany dla poszczególnych grup wybór krótkich tekstów myślicieli języka niemieckiego.

 • Metzler Lexikon Philosophie. Begriffe und Definitionen, 3., Aufl., hrsg. von Peter Prechtl und Franz-Peter Burkard, Stuttgart: Metzler 2008.
 • Metzler Philosophen Lexikon. Von den Vorsokratikern bis zu den Neuen Philosophen. Sonderausgabe, 3. Aufl., hrsg. von Bernd Lutz, Stuttgart: Metzler 2015.
 • Röd, Wolfgang: Der Weg der Philosophie: Von den Anfängen bis ins 20. Jahrhundert, 2 Bände München 2000. (fragmenty)
 • Rosenberg, Jay F.: Philosophieren. Ein Handbuch für Anfänger, Frankfurt am Main 2002. (fragmenty)
 • Russel, Bertrand: Philosophie des Abendlandes: Ihr Zusammenhang mit der politischen und sozialen Entwicklung, München 2004. (fragmenty)
 • Damschen, Gregor/Schönecker, Dieter: Selbst philosophieren. Ein Methodenbuch, 2., durchgesehene und überarb. Aufl., Berlin-Boston 2013. (fragmenty)

Literatura uzupełniająca

 • Bochenski, Joseph: Wege zum Philosophischen Denken, 3. Aufl., Freiburg 1995.
 • Detel, Wolfgang: Grundkurs Philosophie, Band 1-5, Stuttgart 2007.
 • Helferich, Christoph: Geschichte der Philosophie. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, 3. Aufl., Stuttgart 2001.
 • Höffe, Otfried: Kleine Geschichte der Philosophie, München 2008.
 • Metzler Philosophen Lexikon. Von den Vorsokratikern bis zu den Neuen Philosophen, hrsg. v. Lutz, Bernd, Stuttgart 2003.
 • Nida-Rümelin, Julian (Hrsg.): Philosophie der Gegenwart in Einzeldarstellungen: Von Adorno bis von Wright, Stuttgart 1999.
 • Regenbogen, Arnim / Meyer, Uwe (Hrsg.): Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Hamburg 1998.
 • Ruffing, Reiner: Einführung in die Geschichte der Philosophie, München 2006.
 • Sandkühler, Hans Jörg (Hrgs.): Enzyklopädie Philosophie, 2 Bände, Hamburg 2002.
 • Volpi, Franco / Nida-Rümelin, Julian (Hrsg.): Lexikon philosophischer Werke, Stuttgart 1988.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 19-04-2021 14:54)