SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria komunikacji i pragmatyka języka niemieckiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria komunikacji i pragmatyka języka niemieckiego
Kod przedmiotu 09.3-WH-FGP-TKP-Ć-S14_pNadGenJGB5E
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach translatoryka
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Elizaveta Kotorova
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kursu jest przedstawienie studentom teorii komunikacji jako nauki o warunkach, strukturze i przebiegu międzyludzkiego porozumiewania się, określenie stosunków między teorią komunikacji a pragmatyką, charakterystyka wypowiedzi jako działania językowego, omówienie specyfiki międzykulturowej aktów mowy.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 • Teoria aktów mowy w kontekście teorii komunikacji i pragmatyki językowej
 • Taksonomia illokucyjnych aktów J. Searlja
 • Grzeczność. Koncepcja twarzy Brown / Levinsona
 • Etykietalne akty mowy: powitanie i pożegnanie (w języku niemieckim i polskim)
 • Etykietalne akty mowy: podziękowanie (w języku niemieckim i polskim)
 • Etykietalne akty mowy: przeprosiny (w języku niemieckim i polskim)
 • Informacyjne akty mowy: zgoda (w języku niemieckim i polskim)
 • Informacyjne akty mowy: obietnica (w języku niemieckim i polskim)
 • Dyrektywne akty mowy: prośba (w języku niemieckim i polskim)
 • Dyrektywne akty mowy: porada (w języku niemieckim i polskim)
 • Dyrektywne akty mowy: propozycja (w języku niemieckim i polskim)
 • Dyrektywne akty mowy: zagrożenie (w języku niemieckim i polskim)

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, praca z tekstem źródłowym, opis wyjaśniający (prezentacja w Power poincie), prelekcja, dyskusja, ćwiczenia kreatywne, opis klasyfikujący, opis uzasadniający, rozmowa nauczająca.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja efektów kształcenia jest dokonywana na podstawie kontroli wyników nauczania w trakcie semestru. Techniki testowania dotyczą pytań kontrolnych sprawdzających stopień opanowania materiału, streszczenia i interpretacji przekazywanych treści, opracowania i wygłoszenia samodzielnych prelekcji.

Literatura podstawowa

 1. Kantorczyk, Ursula: Pragmatik von Aufforderungshandlungen im Deutschen. Szczecin / Rostock: PRINT GROUP, 2008.
 2. Komorowska, Ewa. Pragmatyka dyrektywnych aktow mowy w języku polskim. Szczecin / Rostock: PRINT GROUP, 2008.
 3. Engel, Ulrich / Tomiczek, Eugeniusz. Wie wir reden: Sprechen im deutsch-polnischen Kontrast (Aspekte der sprachlichen Kommunikation). Wrocław / Dresden: ATUT / Neisse Verlag, 2010.
 4. Czachur, Waldemar. Jak rozmawiać z Niemcami. O trudnościach dialogu polsko-niemieckiego i jego europejskim wyzwaniu. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2009. Współautor: Kazimierz Wóycicki
 5. Czachur, Waldemar.Polen im Gespräch mit Deutschland. Zur Spezifik des Dialogs und seinen europäischen Schwierigkeiten. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2009. Współautor: Kazimierz Wóycicki
 6. Gladrow, Wolfgang / Kotorova, Elizaveta. Sprachhandlungsmuster im Russischen und Deutschen: Eine kontrastive Darstellung. Berlin etc.: Peter Lang, 2018.

Literatura uzupełniająca

 1. Austin, John L. Zur Theorie der Sprechakte, Stuttgart: Reclam 1996.
 2. Hindeland Götz. Einführung in die Sprehakttheorie. Tübingen: Niemeyer, 2004.
 3. Levinson, Stephen C. Pragmatik. Tübingen: Niemeyer, 1983/2000.
 4. Meibauer, Jörg. Pragmatik. Tübingen: Stauffenburg, 1999.
 5. Searle John R. Ausdruck und Bedeutung. Stuttgart: Reclam 1982.
 6. Searle John R. Sprechakte. Stuttgart: Reclam 1983.
 7. Wagner, Klaus. Pragmatik der deutschen Sprache. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2001.
 8. Czachur, Waldemar. Dankesformeln als kulturspezifisches Phänomen im Deutschen und Polnischen, w: Acta Philologica 32, 2006, s. 17-32.
 9. Czachur, Waldemar. Zu Entschuldigungsformeln im Deutschen und Polnischen, w: Studia Niemcoznawcze-Studien zur Deutschkunde 29, 2005, s. 753-769.
 10. Czachur, Waldemar. Die gebundenen Anredeformen als Mittel der grammatikalisierten Honorifikation im Deutschen und Polnischen, w: Studia Niemcoznawcze-Studien zur Deutschkunde 27, 2004, s. 741-752.
 11. Gladrow, Wolfgang. Das Sprachhandlungsmuster GRUSS im Polnischen und Deutschen – gestern und heute. In: R. Lipczuk, K. Nerlicki (Hgg.): Synchronische und diachronische Aspekte der Sprache. Sprachwandel – Sprachkontakte – Sprachgebrauch. Hamburg 2013, S. 176-187.
 12. Gladrow, Wolfgang. Sprechen ist mehr als Sprache. Der WUNSCH im Polnischen und Deutschen im Meer der Sprachhandlungsmuster, in: Ryszard Lipczuk / Magdalena Lisiecka-Czop / Krzystof Nerlicki (Hrsgg.), Sprache und Meer/und mehr – Linguistische Studien und Anwendungsfelder, Hamburg: Dr. Kovač, 2015, S. 193–208.
 13. Gladrow, Wolfgang / Zuchewicz, Tadeusz. Das Sprachhandlungsmuster DROHUNG im Deutschen und Polnischen: eine typologisch-vergleichende Analyse, in: Edyta Błachut / Adam Gołębiowski (Hrsgg.), Sprache und Kommunikation in Theorie und Praxis, Wrocław – Dresden: ATUT und Neisse, 2016, 75–94.
 14. Zuchewicz, Tadeusz / Kotorova, Elizaveta. Initiativer und reaktiver RATSCHLAG im Deutschen und Polnischen: pragmatische, strukturelle und funktionale Aspekte. In: Ryshard Lipczuk, Magdalena Lisiecka-Czop und Krzystof Nerlicki (Hrsg.) Sprache und Meer/und mehr – Linguistische Studien und Anwendungsfelder. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2015, S. 239-260.
 15. Zuchewicz, Tadeusz / Kotorova, Elizaveta. Das Sprachhandlungsmuster VERSPRECHEN und seine Realisierungsformen aus deutsch-polnischer Perspektive. In: Thalloris, 2016, nr 1, s. 301—317.
 16. Zuchewicz, Tadeusz / Kotorova, Elizaveta. VORSCHLAG als Sprachhandlungsmuster: Methodologie der kontrastiven Analyse am Beispiel des deutsch-polnischen Sprachvergleichs. In: Markiertheit, Markers. Phänomene im syntaktischen, semantischen und pragmatischen Bereich. (=Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft. Band 7). Wrocław / Dresden: ATUT / Neisse Verlag, 2018, S. 57-87.
 17. Walkowiak, Marcin. Das Sprachhandlungsmuster ENTSCHULDIGUNG und seine Realisierungsformen aus deutsch-polnischer Perspektive. Magisterarbeit. Zielona Góra, 2016.
 18. Szpaczyński, Piotr. Das Sprachhandlungsmuster DANK und seine Realisierungsformen aus deutsch-polnischer Perspektive. Magisterarbeit. Zielona Góra, 2016.
 19. Piechowiak, Hanna. Das Sprachhandlungsmuster BITTE und seine Realisierungsformen aus deutsch-polnischer Perspektive. Magisterarbeit. Zielona Góra, 2016.
 20. Kacperek, Edyta. Das Sprachhandlungsmuster ZUSTIMMUNG und seine Realisierungsformen aus deutsch-polnischer Perspektive. Magisterarbeit. Zielona Góra, 2016.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 21-04-2021 18:16)