SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria i praktyka przekładu
Kod przedmiotu 09.4-WH-FGD-TiPP
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach translatoryka
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr hab. Marek Biszczanik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zgodnie z nazwą przedmiotu zajęcia przebiegają dwupłaszczyznowo: Wyjściowym celem zajęć jest teoretyczne zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu komunikacji międzyjęzykowej, realizowanej za pośrednictwem tłumacza, przekazanie wiedzy z zakresu analizy tekstu na potrzeby tłumacza, rozwinięcie umiejętności analizy i krytyki przekładu, rozwinięcie umiejętności pracy w grupie i dyskusji nad tekstem oryginalnym i możliwymi wariantami jego przekładu. Wiedza teoretyczna powinna przełożyć się również na płaszczyznę jej praktycznego wykorzystania w tłumaczeniach różnego typu. Celem zajęć jest więc także podejmowanie przez studentów próby tłumaczenia różnego typu testów z i na język niemiecki. Szczególny nacisk położony będzie na pracę z odpowiednimi słownikami i leksykonami. Ćwiczenia mają za zadanie wykazania praktyczności zaleceń podanych w sposób teoretyczny, a także powtórzenia i poszerzenia poznanego wcześniej słownictwa poprzez tłumaczenie tekstów, jak również pogłębienia kompetencji językowych z zakresu idiomatyki, frazeologii, gramatyki i stylistyki języka niemieckiego i języka polskiego. Kształtuje się też i rozwija niezbędne umiejętności językowe związane z pracą tłumacza. Celem zajęć jest również stopniowe zapoznawanie słuchaczy z głównymi problemami i aspektami warsztatu tłumacza. Zadania wieńczy analiza i porównywanie efektów prac translatorskich.

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2.

Zakres tematyczny

Podczas zajęć omówione zostaną podstawowe pojęcia teorii i praktyki przekładu:

 • przekład jako proces twórczy i rezultat tłumaczenia, język wyjściowy, język docelowy, jednostka przekładu,
 • typy przekładu, ich cechy charakterystyczne,
 • przekład ustny i pisemny,
 • stylizacja, rodzaje stylizacji, redagowanie i transformacje w procesie przekładu,
 • cechy przekładu: miejsce, środowisko oraz sposoby wykonywania przekładu, kontekst, kierunek tłumaczenia, typ tłumaczonych tekstów, kompetencje tłumacza, role tłumacza środowiskowego,
 • rola tłumacza w świecie, predyspozycje i kwalifikacje tłumacza,
 • kompetencja tłumacza, trudności w pracy tłumacza, kształcenie tłumaczy,
 • granice przekładalności, kryteria dobrego przekładu, ocena jakości przekładu.

Metody kształcenia

Omówienie wybranych problemów i zagadnień związanych z warsztatem tłumacza i jego pracą, prezentacja, dyskusja, przekład, translatoryczna analiza tekstu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie: ocena przygotowanych praktycznych zadań translatorycznych, ocena umiejętności zastosowania podstaw warsztatu tłumacza przy realizacji zadań praktycznych oraz aktywny udział w zajęciach wraz z realizacją całości pracy domowej.

Literatura podstawowa

 • Lipiński K., Vademecum tłumacza, Kraków 2004.
 • Pieńkos J., Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Zakamycze 2003.
 • Wojtasiewicz O.A., Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa 2005.
 • oraz każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

 • Barańczak S., Ocalone w tłumaczeniu, Kraków 2004.
 • Hejwowski K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2004.
 • Kielar B., Zarys translatorski, Warszawa 2003.
 • Kłos P.; Matulewska A.; Nowak-Korcz P., Problemy przekładu specjalistycznego na przykładzie tekstów z dziedziny prawa, biologii, biotechnologii i medycyny, Poznań 2007.
 • Kopczyński A., Zaliwska-Okrutna U. (red.), Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydaktyka, Warszawa 2002.
 • Legeżyńska A., Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa 1999.
 • Lipiński K., Mity przekładoznawstwa, Kraków 2004.
 • Tomaszkiewicz T., Terminologia tłumaczenia, Poznań 2004.
 • Tabakowska E., O przekładzie na przykładzie, Kraków 2003.
 • oraz każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 19-04-2021 10:34)