SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wychowanie fizyczne I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne I
Kod przedmiotu 16.1-WH-WP-WF-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 0
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Tomasz Grzybowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Rozwijanie zainteresowań związanych ze sportem i rekreacją ruchową. Kształtowanie umiejętności zaspokajania potrzeb związanych z ruchem, sprawnością fizyczną oraz dbałością o własne zdrowie.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Edukacja prozdrowotna poprzez wychowanie fizyczne i sport. Ogólna charakterystyka i podstawowe przepisy wybranych dyscyplin sportowych. Praktyczne umiejętności z zakresu wybranych dyscyplin sportowych (Katalog dyscyplin sportowych w SWFiS UZ).

Metody kształcenia

pogadanki, ćwiczenia praktyczne, zajęcia w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz ocena sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych przy zastosowaniu standardowych testów określających poziom rozwoju motorycznego i umiejętności technicznych (poziom standardowy sprawności fizycznej) lub znajomości przez studenta metod diagnozy stanu zdrowia i sprawności fizycznej oraz umiejętności zastosowania ćwiczeń fizycznych dla usprawniania dysfunkcji ruchowych, fizjologicznych i morfologicznych za pomocą indywidualnych (w zależności od rodzaju niepełnosprawności) wskaźników funkcji organizmu (obniżony poziom sprawności fizycznej).

Literatura podstawowa

 • Bondarowicz M., Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych, Wydawnictwo Centralny Ośrodek Sportu. Warszawa 2002.
 • Huciński T., Kisiel E., Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce: teoria i praktyka, Wydawnictwo Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa 2008.
 • Karpiński R., Karpińska M., Pływanie sportowe korekcyjne rekreacyjne, Wydawnictwo AWF Katowice, Katowice 2011.
 • Kosmol A., Teoria i praktyka sportu niepełnosprawnych, Wydawnictwo AWF w Warszawie, Warszawa 2008.
 • Stefaniak T., Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych, Wydawnictwo BK, Wrocław 2002.
 • Talaga J., ABC Młodego piłkarza. Nauczanie techniki, Wydawnictwo ZYSK i S-KA, Poznań 2006.
 • Uzarowicz J., Siatkówka. Co jest grane?, Wydawnictwo BK, Kraków 2001.
 • Woynarowska B., Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Wołyniec J., Przepisy gier sportowych w zakresie podstawowym, Wydawnictwo BK, Wrocław 2006.

Literatura uzupełniająca

 • Magazines and e-books available at the University Library, digital databases - medical sciences and health sciences http://www.bu.uz.zgora.pl/
 • Materiały dydaktyczne na stronie SWFiS UZ http://ksztalcenie.uz.zgora.pl/html/swfs.php

Uwagi

Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym, efektach kształcenia, metodach weryfikacji i warunkach zaliczenia w poszczególnych dyscyplinach sportu zawarte są w „Katalogu dyscyplin sportowych w SWFiS UZ”.


Zmodyfikowane przez dr Tomasz Grzybowski (ostatnia modyfikacja: 17-04-2021 17:54)