SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot społeczny: Podstawy public relations - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot społeczny: Podstawy public relations
Kod przedmiotu 14.0-WH-FiPlP-14.0-WH-PW-PS-S19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Piotr Kładoczny
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie się z najważniejszymi zagadnieniami public relations. Poznanie środków i technik kontaktu z mediami. Umiejętność analizy formy i treści przekazów PR. Umiejętność przygotowania studenta do efektywnego wykorzystania wiedzy w zakresie organizowania działań PR. Próba tworzenia własnego planu PR firmy, a także przygotowania własnej wypowiedzi PR tekstowej (np. do celów prasowych lub internetowych) oraz wideo przeznaczonej dla mediów. Przygotowanie studenta do czynnego i twórczego reprezentowania instytucji w mediach.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

1. Definicje public relations oraz cele i relacje z otoczeniem.
2. Psychologiczne aspekty wywierania wpływu na otoczenie.
3. Uwarunkowania prawno-zwyczajowe PR.
4. Uwarunkowania etyczne PR.
5. Modele komunikowania i strategie działań w PR.
6. Techniki i środki tworzenia wizerunku firmy.
7-8. Program PR dla wybranej.
9-10. Współpraca z mediami.
11-12. PR w Internecie. Newsletter.
13. PR w sytuacji kryzysowej.
14. PR w szkole, sporcie i turystyce.
15. PR w polityce.

Metody kształcenia

Miniwykład, dyskusja, analiza tekstu źródłowego, analiza materiałów wideo, analiza przypadku.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, przygotowanie trzech prac zaliczeniowych, w tym programu kampanii PR, newslettera lub oświadczenia do prasy oraz nagrania wideo jako wypowiedzi rzecznika prasowego.

Literatura podstawowa

 1. Budzyński Wojciech, PR public relations: wizerunek, reputacja, tożsamość, Warszawa 2018.
 2. Budzyński Wojciech, Public relations. Strategia i nowe techniki kreowania wizerunku, Warszawa 2008.
 3. Laermer Richar, Prichinello Michael, Public relations, tł. Ewa Jusewicz-Kalter, Gdańsk 2004.
 4. Pietraszak Marcin, Promocja: reklama i public relations w małej firmie, Gliwice 2014.
 5. Public relations instytucji użyteczności publicznej, red. Ewa Hope, Gdańsk 2005.
 6. Public relations, red. Jerzy Olędzki, Dariusz Tworzydło, Warszawa 2006.  

Literatura uzupełniająca

 1. Bronowicz Monika, Komunikacja wizualna. Public relations. Reklama. Branding, Wrocław 2006.
 2. Dudek Krystian, Rola rzeczników prasowych w komunikacji masowej, Sosnowiec 2015.
 3. Guzowski Rafał, Budowanie wizerunku urzędnika w mediach, Wrocław 2017.
 4. Kaczmarek-Śliwińska Monika, Public relations w przestrzeni mediów społecznościowych: działania organizacji i jej pracowników, Koszalin 2013.
 5. Miotk Anna, Nowy PR: jak internet zmienił pubic relations, Lublin 2016
 6. Public relations miast i regionów, red. Aneta Duda, Warszawa 2010.
 7. Public relations w przestrzeni publicznej, red. Anna Adamus-Matuszyńska, Katowice 2018.
 8. Smektała Tymon, Public relations w Internecie, Wrocław 2006.
 9. Stasiak Alina, Droga do gwiazd: jak budować wizerunek i markę osobistą, Lublin 2017.
 10. Stasiuk-Krajewska Karina, Etyka public relations: konteksty, koncepcje, kontrowersje, Wrocław 2011.
 11. Uścińska Bożena, Ciamciara Jolanta, Komunikacja wizerunkowa w mediach: prasa, radio, telewizja, Wrocław 2015.
 12. Wójcik Krystyna, Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, wyd. III, Warszawa 2005.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Piotr Kładoczny (ostatnia modyfikacja: 23-04-2021 10:39)