SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka niemieckiego V - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka niemieckiego V
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-PNJN-5-n-20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Tadeusz Zuchewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyczna nauka języka niemieckiego V - Ćwiczenia konwersacyjne - Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka niemieckiego V - Sprawności zintegrowane - Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka niemieckiego V - Pisanie - Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć wchodzących w skład praktycznej nauki języka PNJN V jest kształtowanie zintegrowanej kompetencji komunikacyjnej w zakresie czterech sprawności językowych: mówienia. słuchania, czytania i pisania. Opanowanie ważnych z punktu widzenia studiów filologicznych strategii rozumienia tekstów i komunikowania wymaga kompleksowych umiejętności, np. domyślania się znaczenia z kontekst, wyszukiwania słów kluczowych, formułowania podpunktów jako podstawy dłuższych wypowiedzi etc. W trakcie zajęć uwaga będzie skierowana na świadome i systematyczne doskonalenie strategii komunikacyjnych oraz praktyczne opanowanie różnych podsystemów języka niemieckiego.
W skład modułu wchodzą następujące elementy (sprawności):
Pisanie,
Ćwiczenia z tekstem,
Konwersacje.

Oczekiwany poziom opanowania języka po ukończeniu kursu: C1.1.

 

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2.

Zakres tematyczny

 • Tematyka związana z życiem codziennym: mobilność, konflikty społeczne, media i obyczaje, zmiany w organizacji życia i nauki w okresie pandemii itp. 
 • Praca zawodowa: różnice w posługiwaniu się językiem w codziennej komunikacji i w pracy zawodowej, cechy tzw. "AWS = Allgemeine Wissenschaftssprache"
 • Tematyka związana z aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, politycznymi i gospodarczymi: recenzje filmów, globalizacja i związane z nią szanse i zagrożenia, ochrona środowiska.
 • Tematyka związana z kształtowaniem kompetencji interkulturowej, pogłębianie wiedzy o wzajemnych stosunkach polsko-niemieckich w wymiarze historycznym i współczesnym.
 • Doskonalenie sztuki prowadzenia  "lekkiej konwersacji" (small-talk).

Metody kształcenia

Interpretowanie faktów i opinii, praca w grupach, realizacja scenariuszy konkretnych sytuacji komunikacyjnych,  klasyczna metoda problemowa, burza mózgów, giełda pomysłów, dyskusja (panelowa, okrągłego stołu, wielokrotna), debata.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Do zaliczeń dopuszczone są osoby, które zaliczyły blok PNJN IV na ocenę przynajmniej 3,0.

Warunki zaliczenia przedmiotu: aktywne uczestnictwo w zajęciach, pozytywne oceny z kolokwiów, testów, zadań domowych oraz prac pisemnych przygotowywanych na zajęciach i w ramach pracy własnej. Umiejętność argumentowania, wyciągania wniosków, zajmowania stanowiska, wyrażania konstruktywnej krytyki.

Literatura podstawowa

 • Hackenbroch-Krafft, Ida/ Evelore Parey (2004): Aktiv lesen! Methodentraining für die Arbeit mit Sachtexten. Paderborn : Schöningh, cop.
 • Kozmová, Ruźena [et al.] (2009): Deutsch im interkulturellen Dialog B2. Plovdiv: Lettera Verlag,
 • Rostek, Ewa Maria (2007): Argumentieren ohne Probleme: Pro & Contra Themen. Poznań. "Wagros", cop. 
 • Wiemer, Claudia/ Eggers, Dietrich/ Neuf, Gabrielle (2001): Hörverstehen: 18 Vorträge mit Übungen und methodischen Hinweisen. Ismaning : Max Hueber Verlag.
 • Sander, Ilse/ Skrodzki, Johanna/ Breslauer, Christine/ Korte-Klimach, Iris (2011): Lese- und Hörverstehen. Strategien und vertiefende Übungen. Klett verlag Sprachen. Stuttgart.
 • Zuchewicz, Tadeusz/ Adaszyński, Zbigniew /unter Mitarb. von Joanna Zuchewicz (2009): Idial für Polen : Deutsch für polnischsprachige Studenten B2. Gottingen - Zielona Góra. SandMedia.

Literatura uzupełniająca

 • Backhaus, Anke / Sander, Ilse / Skrodzki, Johanna (2012): Mittelpunkt. Intensiver schriftlicher und mündlicher Ausdruck. B2/C1. Textsorten für Studium und Beruf. Klett Verlag.
 • Bayerlein, Oliver / Buchner, Patricia (2015): Campus Deutsch. Lesen. Hueber Verlag.
 • Buchner, Patricia (2015): Campus Deutsch. Schreiben. Hueber Verlag.

Uwagi

Aktualne tematy i teksty prasowe / internetowe, dotyczące bieżących wydarzeń z różnych dziedzin życia społecznego. 


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 15-02-2023 14:59)