SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ćwiczenia słownikowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ćwiczenia słownikowe
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-SŁO
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Marek Dolatowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • Usystematyzowanie, utrwalenie i poszerzenie słownictwa z wybranych kręgów tematycznych.
 • Rozwijanie receptywnej i produktywnej znajomości struktur leksykalnych.
 • Zaznajomienie studentów z podstawowymi technikami efektywnej nauki słownictwa.
 • Przedstawienie studentom możliwości, zasad, zalet i wad pracy z różnymi słownikami jedno-, dwu- i wielojęzycznymi.

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1/B2.

Zakres tematyczny

Ogólna tematyka: życie codzienne, komunikacja międzyludzka, treści krajo- i kulturoznawcze dotyczące niemieckiego obszaru językowego (DE, AT, CH, LI, LU).
Możliwe poszerzenie tematyki o elementy postulowane przez studentów.

Metody kształcenia

 1. Zastosowanie metod
  • podających – objaśnienie lub wyjaśnienie,
  • praktycznych – ćwiczenia przedmiotowe (utrwalające, automatyzujące, produkcyjne),
  • problemowo-aktywizujących (dyskusja dydaktyczna, wplatanie aspektów wiedzy teoretycznej w komunikatywne, praktyczne ramy i konteksty zastosowania).
 2. Progresja materiału nauczania systematyczna i/lub sytuacyjna.
 3. Kształcenie ukierunkowane na wypracowanie strategii i autonomizację procesu nauki.
 4. Praktyczna praca ze źródłami i słownikami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 1. Bieżące przygotowywanie się do zajęć.
 2. Aktywny udział w zajęciach.
 3. Ewentualne kolokwia.
 4. Test końcowy.

Literatura podstawowa

 • Brill, L. M. /  Techmer, M. (2011): Großes Übungsbuch. Wortschatz. A2-C1. Ismaning: Hueber.
 • Apelt, M. L. (1995): Wortschatz und mehr: Übungen für die Mittel- und Oberstufe. Ismaning: Hueber.
 • Buscha, A. / Friedrich, K. (1996): Deutsches Übungsbuch: Übungen zum Wortschatz der deutschen Sprache. Leipzig: Langenscheidt.
 • Ferenbach, M. / Schüßler, I. (2002): Wörter zur Wahl. Übungen zur Erweiterung des Wortschatzes. Stuttgart: Klett.
 • Helbig, G. / Buscha, J. (1991): Übungsgrammatik Deutsch. Leipzig/Berlin/München/Wien/Zürich/New York: Langenscheidt.
 • Pasewalck, S. /  Neidlinger, D. (2012): AusBlick 2, 3. Ismaning: Hueber.
 • Ullmann, K. / Loria, C. A. (2011): Das A und O. Deutsche Redewendungen. Stuttgart: Klett.

Literatura uzupełniająca

Przedstawiana studentom na bieżąco w trakcie semestru.

Uwagi

Brak.


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 23-04-2021 18:42)