SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ćwiczenia leksykalno-konwersacyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ćwiczenia leksykalno-konwersacyjne
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-LK1
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Andriej Kotin
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Pogłębianie sprawności mówienia, słuchania oraz pracy z tekstem. Studenci powinni świadomie i systematycznie doskonalić swoje możliwości komunikacyjne oraz leksykalne, nauczyć się konfrontować z różnorodnymi sytuacjami i problematyką z obszaru niemieckojęzycznego.

Wymagania wstępne

Znajomość  języka  docelowego  na  poziomie bazowym,  tworzenie podstawowych wypowiedzi w języku docelowym, znajomość struktur gramatycznych i leksykalnych, umiejętność pracy w zespole.

Zakres tematyczny

Ogólna kompetencja poznawcza obracająca się wokół aktualnych zagadnień i obszarów życia codziennego oraz tematów i rytuałów komunikacji międzyludzkiej. Aspektów polityczno-kulturowe życia społecznego. Informacje krajo- i kulturoznawcze dotyczące docelowego obszaru językowego. Ćwiczenia leksykalne.

Metody kształcenia

Pogadanka, seminarium, metoda projektu, metoda tekstu przewodniego, symulacja, metoda sytuacyjna, metody ekspresyjne, inscenizacja, gry dydaktyczne, praca w grupach,  burza mózgów, dyskusja okrągłego stołu, kolokwium.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie i aktywność słuchaczy w trakcie zajęć, progresja kompetencji językowych, zaliczenie kolokwiów sprawdzających (co najmniej 2 w semestrze).

Literatura podstawowa

  1. Monika von Basse: Język niemiecki. Ćwiczenia. Toruń: Literat.
  2. Christian Fandrych; Ulrike Tallowitz: Słownictwo niemieckie z ćwiczeniami: dla początkujących i średnio zaawansowanych. Poznań: LektorKlett.
  3. Małgorzata Szuk-Bernaciak: Ortografia języka niemieckiego z ćwiczeniami. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca

  1. Kozmová, Ružena: Deutsch im interkulturellen Dialog. Plovdiv: Lettera Verlag, 2009.
  2. Schoenke und Schneider, Ingrid: Sprechen in unterschiedlichen Situationen. München: Max Hueber, 1981.
  3. Altmayer, Claus: Kultur als Hypertext: zu Theorie und Praxis der Kulturwissenschaft im Fach Deutsch als Fremdsprache. München: Iudicium, 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 17-04-2021 14:35)