SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Leksykografia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Leksykografia
Kod przedmiotu 09.3-WH-FGP-LGF
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Elizaveta Kotorova
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu teorii i praktyki leksykografii oraz wiedzy o systemie słowników językowych, przede wszystkim o różnych typach słowników języka niemieckiego.

Wymagania wstępne

Oczekuje się, że studenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa

Zakres tematyczny

 • Słownictwo języka i możliwość jego opisu
 • Słowniki objaśniające, słowniki regulacyjne i słowniki specjalistyczne
 • Przedmiot i zadania leksykografii
 • Produkty leksykografii
 • Podstawy pracy nad słownikiem
 • Makrostruktura słownika. Rozmieszczenie słów kluczowych
 • Struktura artykułu słownika: Forma słów kluczowych
 • Struktura artykułu słownika: Funkcja i forma definicji
 • Struktura artykułu słownika: Informacja o wymowie
 • Struktura artykułu słownika: Informacje gramatyczne
 • Struktura artykułu słownika: Informacje na temat historii rozwoju znaczenia i etymologii
 • Struktura artykułu słownika: Informacje o słowotwórstwie. Krajowe, regionalne i społeczne odmiany
 • Struktura artykułu słownika: informacje encyklopedyczne
 • Struktura artykułu słownika: przykłady, w tym tekstowe
 • Słowniki cyfrowe z językiem niemieckim

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, opis wyjaśniający, opis uzasadniający, rozmowa nauczająca, klasyczna metoda problemowa, opis klasyfikujący (prezentacja w Power poincie).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja efektów kształcenia jest dokonywana na podstawie kontroli wyników nauczania w trakcie semestru. Techniki testowania dotyczą pytań kontrolnych sprawdzających stopień opanowania materiału, streszczenia i interpretacji przekazywanych treści, opracowania i wygłoszenia samodzielnych prelekcji.

Literatura podstawowa

 1. Engelberg, Stefan und Lothar Lemnitzer. Lexikographie und Wörterbuchbenutzung. 2. Aufl. Tübingen : Stauffenburg, 2004.
 2. Haß-Zumkehr, Ulrike. Deutsche Wörterbücher - Brennpunkt von Sprach- und Kulturgeschichte. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2001.
 3. Herbst, Thomas und Michael Klotz. Lexikografie. München: Wilhelm Fink Verlag, 2003.
 4. Schlaefer, Michael. Lexikologie und Lexikographie. Eine Einführung am Beispiel deutscher Wörterbücher.  Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2009.

Literatura uzupełniająca

 • Mann, Michael (Hrsg.).Digitale Lexikographie: Ein- und mehrsprachige elektronische Wörterbücher mit Deutsch: aktuelle Entwicklungen und Analysen. Hildesheim/Zürich/New York: Georg Olms Verlag, 2014.
 • Müller-Spitzer, Carolin. Der lexikographische Prozess. Tübingen: Narr, 2007.
 • Städtler, Thomas (Hsg.). Wissenschaftliche Lexikographie im deutschsprachigen Raum. Heidelberg: Winter, 2003.
 • Wissenschaftliche Lexikographie im deutschsprachigen Raum / im Auftrag der Heidelberger Akademie der Wissenschaften hrsg von Thomas Städtler. - Heidelberg : Universitätsverlag Winter, cop. 2003.
 • Czochralski Jan A. Die zweisprachige Lexikographie mit Polnisch. In: Wörterbücher. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie. Hrsg. von Franz Josef Hausmann, Oskar Reichmann, Herbert Ernst Wiegand, Ladislav Zgusta. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1991, S. 3061-3067.
 • Grubmüller, Klaus. Die deutsche Lexikographie von den Anfängen bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts. In: Wörterbücher. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie. Hrsg. von Franz Josef Hausmann, Oskar Reichmann, Herbert Ernst Wiegand, Ladislav Zgusta. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1991, S. 2037-2049.
 • Kühn, Peter und Ulrich Püschel. Die deutsche Lexikographie vom 17. Jahrhundert bis zu den Brüdern Grimm ausschließlich. In: Wörterbücher. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie. Hrsg. von Franz Josef Hausmann, Oskar Reichmann, Herbert Ernst Wiegand, Ladislav Zgusta. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1991, S. 2049-2077.
 • Kühn, Peter und Ulrich Püschel. Die deutsche Lexikographie von den Brüdern Grimm bis Trübner. In: Wörterbücher. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie. Hrsg. von Franz Josef Hausmann, Oskar Reichmann, Herbert Ernst Wiegand, Ladislav Zgusta. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1991, S. 2078-2100.
 • Wiegand; Herbert Ernst. Die deutsche Lexikographie der Gegenwart. In: Wörterbücher. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie. Hrsg. von Franz Josef Hausmann, Oskar Reichmann, Herbert Ernst Wiegand, Ladislav Zgusta. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1991, S. 2100 - 2246.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Elizaveta Kotorova (ostatnia modyfikacja: 21-04-2021 11:18)