SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Tłumaczenie tekstów prawniczych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Tłumaczenie tekstów prawniczych
Kod przedmiotu 09.4-WH-FGP-TPR
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach translatoryka
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr hab. Marek Biszczanik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z istotą tłumaczeń prawniczych i podstawowymi pojęciami z zakresu komunikacji międzyjęzykowej w aspekcie szeroko rozumianego języka tekstów prawniczych, realizowanej za pośrednictwem tłumacza, przekazanie wiedzy z zakresu analizy tekstu na potrzeby tłumacza, rozwinięcie umiejętności analizy i krytyki przekładu, rozwinięcie umiejętności pracy w grupie i dyskusji nad tekstem oryginalnym i możliwymi wariantami jego przekładu. Doskonalone są także umiejętności językowe związane z pracą tłumacza.

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego co najmniej na poziomie B2.

Zakres tematyczny

Tematyka zajęć obejmuje następujące aspekty pojęcia teorii i praktyki przekładu:

 • dokonywanie analizy i tłumaczenia wybranych tekstów prawniczych lub ich fragmentów z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski,
 • omówienie ich charakterystycznych cech oraz wymogów nieodzownych przy ich tłumaczeniu,
 • analiza różnic występujących pomiędzy stylem tekstów prawniczych i nie-prawniczych oraz przełożenie tychże różnic na stosowne zabiegi translatorskie,
 • specyfika i różnice w przekładzie ustnym i pisemnym tekstów prawniczych.

Metody kształcenia

Omówienie wybranych problemów i zagadnień związanych z warsztatem tłumacza zajmującego się tekstami prawniczymi oraz jego pracą; praca z tekstem; dokonywanie tłumaczeń fragmentów tekstów prawniczych i całych tekstów prawniczych z języka polskiego na niemiecki i z języka niemieckiego na polski; dyskusja nad wybranymi lub napotkanymi aspektami i problemami wstępującymi przy tłumaczeniu tekstów prawniczych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie: ocena przygotowanych praktycznych zadań translatorycznych, ocena umiejętności zastosowania podstaw warsztatu tłumacza przy realizacji zadań praktycznych, ocena wyniku kolokwium oraz aktywny udział w zajęciach wraz z realizacją całości pracy domowej.

Literatura podstawowa

 • Lipiński K., Vademecum tłumacza, Kraków 2004.
 • Pieńkos J., Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Zakamycze 2003.
 • Wojtasiewicz O.A., Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa 2005.

oraz każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

 • Barańczak S., Ocalone w tłumaczeniu, Kraków 2004.
 • Hejwowski K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2004.
 • Jopek-Bosiacka A., Przekład prawny i sądowy, Warszawa 2006.
 • Kielar B., Zarys translatorski, Warszawa 2003.
 • Kłos P.; Matulewska A.; Nowak-Korcz P., Problemy przekładu specjalistycznego na przykładzie tekstów z dziedziny prawa, biologii, biotechnologii i medycyny, Poznań 2007.
 • Kopczyński A., Zaliwska-Okrutna U. (red.), Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydaktyka, Warszawa 2002.
 • Legeżyńska A., Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa 1999.
 • Lipiński K., Mity przekładoznawstwa, Kraków 2004.
 • Tomaszkiewicz T., Terminologia tłumaczenia, Poznań 2004.
 • Tabakowska E., O przekładzie na przykładzie, Kraków 2003.

oraz każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 19-04-2021 10:50)