SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Języki świata: cechy uniwersalne i specjalne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Języki świata: cechy uniwersalne i specjalne
Kod przedmiotu 09.3-WH-FGP-
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Elizaveta Kotorova
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat terytorialnego położenia języków świata oraz areałów językowych, podstawowych zasad typologii jako sposobu kodowania informacji o strukturze języków świata, najważniejszych teorii typologicznych i klasyfikacji języków świata XVIII-XX w. (genealogicznych, funkcjonalnych, typologicznych); a także aktualnych problemów współczesnej typologii językowej.

Wymagania wstępne

Oczekuje się, że studenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa

Zakres tematyczny

 1. Problem pochodzenia języka. Główne hipotezy i teorie.
 2. Genealogiczna klasyfikacja języków. Metody ustalania relacji między językami.
 3. Najważniejsze rodziny językowe. Hipoteza nostratyczna.
 4. Uniwersalność i wyjątkowość języka. Pojęcie rodzaju języka.
 5. Typologiczna klasyfikacja języków: podstawowe typy fonologiczne.
 6. Morfologiczne klasyfikacje języków.
 7. Typologia części mowy.
 8. Syntaktyczna klasyfikacja języków.
 9. Leksykalna i semantyczna typologia języków.
 10. Niemiecki wśród języków świata: charakterystyka typologiczna.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, opis wyjaśniający, opis uzasadniający, rozmowa nauczająca, dyskusja, praca z tekstem źródłowym, praca z książką, opis klasyfikujący

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się na bieżąco podczas prowadzonych zajęć. Techniki testowania dotyczą opracowania i wygłoszenia wypowiedzi na zajęciach, pytań kontrolnych sprawdzających stopień opanowania materiału, analizy i interpretacji ukazanych fenomenów językowych, opracowania i wygłoszenia samodzielnych prelekcji. Podsumowaniem cyklu zajęć i warunkiem uzyskania zaliczenia jest kolokwium.

 

 

Literatura podstawowa

 1. Dieter Wunderlich. Sprachen der Welt: Warum sie so verschieden sind und sich doch alle gleichen. 2., aktualisierte und erweiterte Auflage.Darmstadt:  Wissenschaftliche Buchgesellschaft (WBG), 2019.
 2. Harald Haarmann.Weltgeschichte der Sprachen: Von der Frühzeit des Menschen bis zur Gegenwart. 3., aktualisierte Auflage. München:  C.H.Beck, 2016.
 3. Gustav Ineichen: Allgemeine Sprachtypologie. 2., aktualisierte und erweiterte Auflage. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1991.
 4. Thorsten Roelcke: Sprachtypologie des Deutschen. de Gruyter, Berlin / New York 1997.
 5. WALS online: https://wals.info/

Literatura uzupełniająca

 • Guy Deutscher. Im Spiegel der Sprache: Warum die Welt in anderen Sprachen anders aussieht. München:  C.H.Beck, 2020.
 • Tore Janson. Eine Kurze Geschichte der Sprachen. 2., aktualisierte Auflage. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag, 2010.
 • Johannes Volmert (Hrsg.): Grundkurs Sprachwissenschaft. München: W. Fink Verlag, 2005.
 • Roger Liebi: Herkunft und Entwicklung der Sprachen – Linguistik contra Evolution. 3. Auflage. Holzgerlingen 2007.
 • Horst M. Müller: Sprache und Evolution. Grundlagen der Evolution und Ansätze einer evolutionstheoretischen Sprachwissenschaft. W. de Gruyter, Berlin 1990.
 • Joachim Gessinger, Wolfert von Rahden (Hrsg.): Theorien vom Ursprung der Sprache. de Gruyter, Berlin / New York 1989.
 • Harald Haarmann: Grundzüge der Sprachtypologie. Kohlhammer, Stuttgart 1976.
 • Clemens-Peter Herbermann et al.: Sprache und Sprachen 2. Thesaurus zur Allgemeinen Sprachwissenschaft und Sprachenthesaurus. Harrassowitz, Wiesbaden 2002.
 • Wolfgang Wildgen: Die Sprachwissenschaft des 20. Jahrhunderts. de Gruyter, Berlin / New York 2011.
 • Wolfgang Böhme (Hrsg.): Evolution und Sprache. Über Entstehung u. Wesen der Sprache. Herrenalber Texte 66. Evangelische Akademie Baden, Karlsruhe 1985.
 • Comrie B. Language universals and linguistic typology. Chicago, 1981.
 • Joseph H. Greenberg (Hrsg.): Universals of Language. The M.I.T. Press, Cambridge, Mass. 1966.
 • Croft W. Typology and Universals. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
 • Haspelmath M. et al. (eds.). Language typology and language universals. An international handbook. Vols. 1-2. Berlin – New York, 2001.
 • Shopen T. (ed.) Language typology and syntactic description. Vols. 1-2. 2nd ed. Cambridge, 2007.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Elizaveta Kotorova (ostatnia modyfikacja: 21-04-2021 12:49)