SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty: Tłumaczenia pisemne I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty: Tłumaczenia pisemne I
Kod przedmiotu 09.4-WH-FGP-WTP1
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach translatoryka
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr hab. Marek Biszczanik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest podejmowanie przez studentów próby tłumaczenia różnego typu testów pisanych z i na język niemiecki. Ćwiczenia mają charakter czysto praktyczny, przy czym szczególny nacisk położony będzie na pracę z odpowiednimi słownikami i leksykonami. Ćwiczenia mają za zadanie powtórzyć i poszerzyć poznane wcześniej słownictwo poprzez tłumaczenie tekstów oraz pogłębić kompetencje językowe z zakresu idiomatyki, frazeologii, gramatyki i stylistyki języka niemieckiego i języka polskiego. Celem zajęć jest również bliższe zapoznanie słuchaczy z podstawowymi problemami i aspektami warsztatu tłumacza. Analiza i porównywanie efektów prac translatorskich.

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego co najmniej na poziomie B2.

Zakres tematyczny

Teksty tłumaczone podczas zajęć i w ramach pracy domowej reprezentują możliwie szeroki wachlarz tematyczny. Największy nacisk kładziony jest przy tym na typy tekstu szczególnie często pojawiające się w codziennej zawodowej działalności tłumacza oraz takie, które pozwalają na wystąpienie w trakcie prac translatorskich możliwie dużej ilości najbardziej charakterystycznych zjawisk, problemów i aspektów pojawiających się zwykle w tłumaczeniach pomiędzy językiem polskim i niemieckim.

Metody kształcenia

Prezentacja, dyskusja, przekład, translatoryczna analiza tekstu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Terminowe przygotowanie zadanych prac translatorskich, stosowne przygotowanie oraz aktywność podczas zajęć, systematyczna realizacja pracy domowej, zaliczenie kolokwiów.

Literatura podstawowa

 • Best, J. / Kalina, S., Übersetzen und Dolmetschen. Tübingen und Basel 2002.
 • Kautz, U., Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens, München 2002.
 • Kielar, B., Zarys translatoryki, Warszawa 2003
 • Lipiński, K.,Vademecum tłumacza, Kraków 2000
 • Pieńkos, J.,Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Kraków 2003

Literatura uzupełniająca

 • Apel, Friedmar / Kopetzki, Annette: Literarische Übersetzung, 2., neubearb. Aufl., Metzler: Stuttgart 2003.
 • Dąmbska-Prokop, U., Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa 2000.
 • Engel, U., Deutsch-polnische kontrastive Grammatik, Warszawa 2000, T. 1, s. 120-203
 • Ingarden, R., O tłumaczeniach, [w:] O sztuce tłumaczenia, pod red. M. Rusinka, Wrocław, 1955, s. 127–190.
 • Jakobson, R., Językowe aspekty tłumaczenia, przeł. Z. Sroczyńska, [w:] Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia: księga druga, pod red. S. Pollaka, s. 109–115;
 • Kielar, B., Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne, Wrocław 1988
 • Legieżyńska, A., Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa 1999
 • Ricoeur, P, O tłumaczeniu, przeł. T. Swoboda, [w:] Ricoeur, P., Torop P., O tłumaczeniu, wstępem poprzedził E. Balcerzan, Gdańsk, 2008, s. 31–59;
 • Stolze, Radegundis: Übersetzungstheorien. Eine Einführung, 4., überarb. Aufl., Gunter Narr Verl.: Tübingen 2005.
 • Übersetzungsqualität: Kritik – Kriterien – Bewertungshandeln, hrsg. v. Larisa Schippel, Frank & Timme Verl.: Berlin 2006.
 • Witte, Heidrun: Die Kulturkompetenz des Translators. Begriffliche Grundlegung und Didaktisierung, Stauffenburg: 2000.
 • Wojtasiewicz, O., Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa 1996.
 • słowniki niemiecko-polskie
 • słowniki jednojęzyczne (słowniki języka niemieckiego i słowniki języka polskiego)
 • słowniki synonimów, homonimów, słowniki tematyczne jedno- i dwujęzyczne

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 17-04-2021 14:35)