SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komunikacja gospodarcza - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komunikacja gospodarcza
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-KG
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach translatoryka
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr hab. Marek Biszczanik, prof. UZ
 • dr Marek Dolatowski
 • dr Piotr Bartelik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawami i specyfiką języka niemieckiego używanego w typowych sytuacjach biznesowych, związanych z działalnością gospodarczą, pracą w firmach, biurach i instytucjach, w kontaktach z klientem, oraz języka związanego z ogólnym funkcjonowaniem gospodarki i handlu - zarówno w typach tekstów języka pisanego, jak i mówionego. Studenci mają zapoznać się z podstawowymi pojęciami znajdującymi zastosowanie w językowych sytuacjach biznesowych, marketingowych, handlowych itp. W ramach przedmiotu rozwinięte zostaną umiejętności biznesowej komunikacji ustnej (udzielanie informacji klientom firmy, rezerwacje lotów, przejazdów i hoteli etc.), a także komunikacji pisemnej (oferty, zamówienia, reklamacje, wypełnianie formularzy, prezentacje firmy, pisanie protokołów, składanie zamówień, zgłaszanie szkód, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków handlowych, a także umowy handlowe etc.). Pośrednim celem zajęć jest unaocznienie studentom różnic i podobieństw występujących w wyżej wymienionych typach tekstów i komunikacji w językach polskim i niemieckim, a także w ramach języka niemieckiego – pomiędzy typami tekstu charakterystycznymi dla sytuacji związanych i niezwiązanych z życiem gospodarczym. Celem zajęć jest również rozumienie i samodzielne tworzenie tekstów typowych dla poszczególnych sfer życia gospodarczego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2.

Zakres tematyczny

Podstawowe typy tekstu charakterystyczne dla języka gospodarczego i używane w następujących sytuacjach językowych bądź tłumaczeniowych: nawiązywanie kontaktów gospodarczych, prowadzenie rozmów w codziennych sytuacjach w firmie (w kontakcie z klientem, z przełożonym, ze współpracownikiem, z podwładnym), prezentacja oferty biznesowej, prowadzenie rozmów handlowych podczas imprez targowych, opracowanie strategii reklamowych, sporządzanie umów handlowych, dokonywanie zamówień, dokonywanie i przyjmowanie zleceń, itp. Ponadto zagadnienia związane z formą i funkcjonowaniem przedsiębiorstw w gospodarce i na rynku (w sytuacji konkurencji).

Metody kształcenia

Metoda tekstu przewodniego, praca z tekstem, praca z materiałami audiowizualnymi, dyskusja, praca w grupach, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia tłumaczeniowe.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 1. Systematyczny i aktywny udział w zajęciach.
 2. Bieżące przygotowywanie się do zajęć.
 3. Ewentualne kolokwia.
 4. Zaliczenie końcowe.

Literatura podstawowa

 • Bäumchen, F. (1992): Deutsche Wirtschaftssprache für Ausländer. Ismaning: Hueber.
 • Bęza, S. / Kleinschmidt, A. (2008): Deutsch im Büro. Warszawa: poltext.
 • Białek, E. / Kos, J. (1996): Niemiecki list handlowy. Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.
 • Braun, C. / Brüggemann, W. / Weermann, W. (2001): Wirtschaft auf Deutsch. Stuttgart: Klett.
 • Eismann, V. (2004): Wirtschaftskommunikation Deutsch. Band 1 und 2. Berlin/München: Langenscheidt.
 • Ganczar, M. / Gębal, P. (2008): Repetytorium leksykalne. Fachsprache Wirtschaft. Poznań: LektorKlett.

Literatura uzupełniająca

 • Babéradovǎ, H. (2008): Język niemiecki w ekonomii. Zbiór tekstów i ćwiczeń. Fachsprache Deutsch – Finanzen. Kommunikation rund ums Geld. Poznań: Wydawnictwo LektorKlett.
 • Bęza, S. (2001): Blickpunkt Wirtschaft. Bd. 1, Bd. 2. Warszawa: Poltext.
 • Białek, E. / Kos, J. (1993): Niemiecki list handlowy. 1000 Sätze für Geschäftsbriefe, Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.
 • Groh, G. / Schröer, V. (1994): Sicher zur Bürokauffrau zum Bürokaufmann. Rinteln: Merkur Rinteln.
 • Rittershofer, W. (2000): Wirtschaftslexikon. München: DTV Deutscher Taschenbuch.
 • Haensch, G. / Lopez-Casero F. (1989): Deutsche Wirtschaftstexte zum Übersetzen. Ismaning: Max Hueber Verlag.
 • Lissok, C. (1991): Teste Dein Wirtschaftsdeutsch! Berlin: Langenscheidt.
 • Riegler-Poyet, M. (2000): Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch, Berlin: Langenscheidt.
 • Sachs, R. (1997): Deutsche Handelskorespondenz. Der Briefwechsel. In Export und Import. Glossar Deutsch-Polnisch. Ismaning: Max Hueber Verlag.

Uwagi

Brak.


Zmodyfikowane przez dr Marek Dolatowski (ostatnia modyfikacja: 22-04-2021 20:39)