SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język niemiecki w gospodarce I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język niemiecki w gospodarce I
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-JG1
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach język niemiecki w komunikacji zawodowej
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Piotr Bartelik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym celem przedmiotu jest poznanie i stosowanie przez studentów języka związanego z funkcjonowaniem gospodarki i przedsiębiorstw, handlu i zarządzania  podmiotami gospodarczymi, ogólne kształcenie czterech sprawności językowych (słuchania, mówienia, pisania i czytania oraz kształcenie kompetencji interkulturowej), receptywna i produktywna kompetencja językowa w zakresie  języka biznesu oraz przygotowanie językowe do obsługi sytuacji  biznesowych i pracy w biurze.

Poza tym przedmiot ma na celu:

 • rozwijanie umiejętności komunikacji telefonicznej (udzielanie informacji klientom firmy, rezerwacje lotów, przejazdów i  hoteli etc.) a także komunikacji pisemnej  (oferty, zamówienia, reklamacje wypełnianie formularzy, prezentacje firmy, pisanie protokołów, składanie zamówień, zgłaszanie szkód, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków handlowych a  także umowy handlowe etc.)
 • poznanie i opanowanie słownictwa  specjalistycznego,  specyficznych problemów językowych i struktur gramatycznych (formy grzecznościowe), skróty stosowane w dokumentach oraz w korespondencji  i  umiejętność ich tłumaczenia z niemieckiego na język polski;
 • poznanie  realiów i  specyfiki kulturowej niemieckich  oraz polskich urzędów, techniczne środki   pomocnicze, słowniki specjalistyczne  itp.;
 • nabywanie doświadczenia językowego, wykorzystanie i weryfikowanie wiedzy teoretycznej o języku i kulturze danego obszaru w zawodowej działalności praktycznej.

Wymagania wstępne

Zaliczenie przedmiotów I semestru według planu studiów

Zakres tematyczny

 • komunikacja w przedsiębiorstwie (przyjmowanie interesantów, telefonowanie, kontakty z przełożonymi,),
 • systemy gospodarcze (gospodarka wolnorynkowa, centralnie zarządzana), koszty wynagradzania, podatki, ubezpieczenia, reklama, rola i świadczenia banku, konta,   lokaty, kredyty, oferty, reklamacje, karty płatnicze, płatności, raporty, prezentacje,
 • oferty,  czas pracy, raporty prezentacje, umowy o pracę, wynajmu i handlowe, organizacja sprzedaży i dostawy,  upomnienia i wezwania do  zapłaty,
 • zatrudnienie i rozmowy kwalifikacyjne, listy intencyjne, zebrania raporty, rynek, marketing,  projekty, prezentacje  na tematy interesujące studentów,

Metody kształcenia

Ćwiczenia, konwersatoria, analiza tekstów z dyskusją, dyskusja, ćwiczenia audytoryjne, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w grupach, analiza zdarzeń krytycznych, rozwiązywanie zadań

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie pozytywnych ocen z wypowiedzi ustnych i kolokwiów przeprowadzonych przez prowadzącego zajęcia 

Literatura podstawowa

 1. Białek E./ Kos J. (1998): Niemiecki  jako język biznesu. Vademecum z wzorami zdań i listów . Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław.
 2. Bęza S. / Kleinschmidt A. (2006): Deutsch im Büro  Poltext Warszawa
 3. .Bolten J. (1999):  Marktchance  Wirtschaftsdeutsch. Mittelstufe 2 Klett Edition Deutsch. München.
 4. Babéradovǎ H. (2008): Język niemiecki w ekonomii . Zbiór tekstów i ćwiczeń.  Fachsprache Deutsch – Finanzen. Kommunikation rund ums Geld, Wydawnictwo LektorKlett Poznań.
 5. Rostek, M.E. (1995) : Deutsche Lesetexte  3, dla młodzieży szkolnej , studentów i nie tylko….., Wydawnictwo Wagros , Poznań.
 6. Jo Glotz-Kastanis/Tippmann Doris (2002): Sprechen, Schreiben, Mitreden. Kapitel 8-10. Athen.
 7. Leselandschaft. Unterrichtswerk für die Mittelstufe von Günther Hasenkamp. Teil 2. Kapitel 3. Ismaning.
 8. Marktchance Wirtschaftsdeutsch. Mittelstufe, Klett.
 9. Aktualne artykuły dot. omawianych zagadnień (Markt. Wirtschaftstexte aus der deutschen Presse für den Unterricht, hrsg.von Goethe Institut).

Literatura uzupełniająca

 1. Białek. E. / Kos J. (1998): Z umową po sukces.  Wzory umów dla Polaków i Niemców – Mit Vertrag  zum Erfolg. Musterverträge für Deutsche und Polen. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław.
 2. Sachs R. (1997): Deutsche Handelskorespondenz. Der Briefwechsel  In Export und Import. Glossar  Deutsch – polnisch, Ismaning.
 3. Witek E. (2004): Technika biurowa, Poznań.
 4. Becela J./Gruszczyński W. (2003): Polszczyzna na czatach. (W:) Studia Medioznawcze 3(13).
 5. Szpila G. (red.)/Dąbrowska M: (2000): Język e-maila jako hybryda mowy i pisma. Warszawa.
 6. Reboul, O. (1980): Kiedy słowo jest bronią. (W:) Głowiński, M. (red.) Język i społeczeństwo. Warszawa.
 7. Bralczyk, J. (2004): Język na sprzedaż. Gdańsk.
 8. Runkehl, J./Schlobinski P./Siever, T. (1998): Sprache und Kommunikation im Internet. Opladen/Wiesbaden.
 9. Cieszkowski, M. (2010): O profesjonalizmach z branży ubezpieczeniowej i symulacji jako formie komunikacji, [w:] "Prace Komisji Językoznawczej BTN", Bydgoszcz 2010, t. XX (pod redakcją Haliny Bartwickiej), s. 179-187.
 10. Engel U./Tomiczek E. (2010): Wie wir reden. Aspekte der sprachlichen Kommunikation. Wrocław/Dresden.
 11. Günther, U./Wyss, E.L. (1996): E-Mail-Briefe – eine neue Textsorte zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. In: Hess-Lüttich, Ernest W.B./ Holly,W. & Püschel, U. (Hrsg.): Textstrukturen  im Medienwandel. Frankfurt a.M S. 61-86.
 12. Dürscheidt, Christa (2006): Merkmale der E-Mail-Kommunikation. In: Schlobinski, P. (Hg.): Von »hdl« bis »cul8r«. Sprache und Kommunikation in den neuen Medien. In: Thema Deutsch. Bd. 7. Mannheim et al., 104-117.
 13. Pisarek, W. (1994): Czego chcecie od reklamy. (W:) Kisielewska E. (red.): Sztuka reklamy. Warszwa.
 14. Sznajder (1993): Sztuka promocji. Warszawa.
 15. Bralczyk, J./Mosiołek-Kłosińska (2000): Język w mediach masowych.  Warszawa.
 16. Artykuły o tematyce  gospodarczej z tygodników  „Spiegel”  i „ Focus”
 17. Materiały własne i studentów

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 26-04-2021 09:29)