SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy komunikacji językowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy komunikacji językowej
Kod przedmiotu 09.3-WH-FGP-PKJ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach język niemiecki w komunikacji zawodowej
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Piotr Bartelik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjami języka i konstruowanych za jego pomocą wypowiedzi. Poza tym analizowane są różne formy języka (dialekty, socjolekty, idiolekty, ksenolekty itp.). Na zajęciach omawiane są też funkcje języka w różnych rodzajach i gatunkach tekstu oraz jego interakcje np. z językiem ciała. Ponadto studenci poznają podstawową metodologię badań lingwistycznych.

Wymagania wstępne

brak wymagań

Zakres tematyczny

 • funkcje języka i jego odmiany funkcjonalne,
 • stosunek języka i społeczeństwa, język a tożsamość, pojęcie socjolektu, idiolektu i ksenolektu,
 • komunikacja językowa w różnych sferach życia (internet, reklama, media), język a język ciała - gestyka, mimika,
 • język a stereotypy, 
 • zagadnienia lingwistyki politycznej, 
 • komunikacja interpersonalna, medialna i publiczna

Metody kształcenia

metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie,

metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe,

metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie i aktywność studentów w trakcie zajęć, zaliczenie kolokwiów oraz prac i ćwiczeń pisemnych (ilość w semestrze każdorazowo ustalana przez prowadzącego).

Literatura podstawowa

 1. Habrajska, G. (2001): Język w komunikacji. T. 1-3. Łódź
 2. Engel, U. et.al. (2000): Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Warszawa.
 3. Szubert, R. (2008): Deutsch-polnische kontrastive Untersuchungen im Bereich der juristischen Fachsprache. Dresden˛/Wrocław
 4. Kiklewicz, A. (2007): Zrozumieć język. Szkice z filozofii języka, semantyki, lingwistyki komunikacyjnej. Łask

 

Literatura uzupełniająca

 1. Skibicki, M. (2007): Polnische Grammatik. Hamburg.
 2. Pstyga, A. (2008): Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. Gdańsk.
 3. Bussmann H. (1990): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart
 4. Aleksy A.\Habrajska, G. (2006): Wprowadzenie do nauki o komunikowaniu, tom 2, Łask.

Uwagi

brak uwag


Zmodyfikowane przez dr Piotr Bartelik (ostatnia modyfikacja: 26-04-2021 08:01)