SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język niemiecki w gospodarce IV - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język niemiecki w gospodarce IV
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-JG4
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach język niemiecki w komunikacji zawodowej
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Piotr Bartelik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów środków językowych związanych z funkcjonowaniem  gospodarki i przedsiębiorstw, handlu i  zarządzania  podmiotami gospodarczymi oraz receptywna i produktywna kompetencja językowa w zakresie  języka biznesu.  W ramach przedmiotu rozwinięte zostają umiejętności biznesowej komunikacji ustnej (udzielanie informacji klientom firmy, rezerwacje lotów, przejazdów i  hoteli itp.) a także komunikacji pisemnej  (oferty, zamówienia, reklamacje wypełnianie formularzy, prezentacje firmy, pisanie protokołów, zgłaszanie szkód, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków handlowych a  także umowy handlowe itp.).

Wymagania wstępne

Zaliczenie przedmiotu "Język niemiecki w gospodarce III" i osiągnięcie poziomu językowego odpowiadającemu poziomowi B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

Zakres tematyczny

 • analiza SWOT i biznes plan firmy
 • umowy handlowe
 • dostawy i płatności, transport, usługi i kredyty
 • marketing firmy i pozyskiwanie klientów
 • przygotowanie spotów reklamowych dla wybranych produktów
 • przygotowanie i prezentacja ofert, reklamacji, raportów i różnorodnych prezentacji
 • elementy korespondencji urzędowej i handlowej
 • zagadnienia związane z zatrudnieniem i rozmową kwalifikacyjną, 
 • analiza tekstów specjalistycznych 

Metody kształcenia

Ćwiczenia, analiza tekstów z dyskusją, dyskusja, ćwiczenia audytoryjne, praca z materiałami audiowizualnymi, ćwiczenia ustne i pisemne, praca indywidualna i w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocenie podlega bieżące przygotowanie studentów w czasie zajęć z uwzględnieniem opanowania poszczególnych zagadnień omawianych w czasie zajęć, przygotowanie wypowiedzi ustnych i prezentacja prac pisemnych oraz zaliczenie pisemnych kolokwiów sprawdzających

Literatura podstawowa

 1. Białek E. / Kos J. ( 1998): Niemiecki  jako język biznesu. Vademecum z wzorami zdań i listów. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław. 
 2. Bęza S. / Kleinschmidt A. (2006): Deutsch im Büro. Poltext Warszawa
 3. Bolten J. (1999): Marktchance  Wirtschaftsdeutsch. Mittelstufe 2. Klett Edition Deutsch. München.

Literatura uzupełniająca

 1. Runkehl, J. / Schlobinski P./Siever, T. (1998): Sprache und Kommunikation im Internet. Opladen/Wiesbaden.
 2. Sachs R  ( 1997): Deutsche Handelskorespondenz. Der Briefwechsel in Export und Import. Glossar Deutsch – polnisch, Ismaning.
 3. Babéradovǎ H. (2008): Język niemiecki w ekonomii . Zbiór tekstów i ćwiczeń.  Fachsprache Deutsch – Finanzen . Kommunikation rund ums Geld, Wydawnictwo LektorKlett Poznań.
 4. Rostek, M.E. (1995): Deutsche Lesetexte  3, dla młodzieży szkolnej , studentów i nie tylko….., Wydawnictwo Wagros, Poznań.
 5. Białek E. / Kos J. (1993): Niemiecki list handlowy 1000 Sätze  für Geschäftsbriefe, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław.
 6. Iluk J. / Kubacki A. (2003): Wzory polskich i niemieckich  dokumentów  do ćwiczeń translacyjnych, Katowice.
 7. Kienzler I. (1997): Deutschsprachige Geschäftsbriefe, Wzory  niemieckich listów handlowych z tłumaczeniami, Gdynia. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Piotr Bartelik (ostatnia modyfikacja: 26-04-2021 07:56)