SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty psychologiczne zintegrowane z realizacja praktyk - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty psychologiczne zintegrowane z realizacja praktyk
Kod przedmiotu 14.4-WP-FGP-WPSP
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach nauczycielska
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z psychologicznymi podstawami nowoczesnego nauczania i wychowania. 

Wymagania wstępne

brak 

Zakres tematyczny

Potrzeby emocjonalne i rozwojowe dzieci i młodzieży w kontekście uczenia się i wychowania. Bariery i trudności uczniów oraz rozwój uzdolnień i zainteresowań: umiejetność ich rozpoznawania i  identyfikowania przez nauczyciela.  Specyfika rozwoju wybranych funkcji psychicznych w poszczególnych okresach rozwojowych i jej znaczenie dla procesu edukacji. Nauczanie jako proces dwustronny: relacja uczeń - nauczyciel, skuteczne strategie komunikowania się, radzenie sobie  z konfliktami, zarządzanie klasą, , dyscyplina i pokonywanie trudności organizacyjnych. Organizowanie procesu uczenia się: wspieranie pamięci, utrzymanie uwagi, pomoc uczniom w radzeniu sobie z emocjami, motywowanie. Osobowość i rozwój osobisty nauczyciela w pracy zawodowej: identyfikacja własnych zasobów i ograniczeń, skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem, rozwijanie kompetencji emocjonalnych i społecznych, w tym posiadanie dobrze rozwiniętego i rozbudowanego obrazu siebie, zdolność rozumienia siebie;umiejętność opanowania potrzeb wewnętrznych bez konfliktów; posiadanie bezpieczeństwa emocjonalnego; funkcjonowanie z dozą optymizmu, posiadanie naturalnego entuzjazmu; zdolność obiektywizacji samego siebie – umiejętność widzenia siebie w kategoriach zewnętrznych, poczucie humoru; elastyczność i otwartość na zmiany;  świadome zarządzanie swoimi relacjami,wytrwałość i cierpliwość, umiejętność motywowania samego siebie i bliskich do osiągania zamierzonych celów, znajomość własnych emocji, myśli i panowanie nad nimi, znajomość emocji innych osób i umiejętność radzenia sobie z emocjami innych, odpowiedzialność i samodyscyplina oraz pewność siebie i poczucie własnej skuteczności. 

Metody kształcenia

warsztat psychologiczny: mini wykład, praca w grupach, analiza przypadku, analiza sytuacji szkolnych, aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach i zadaniach, burza mózgu, dyskusja, techniki odgrywania ról. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w zajęciach i/lub przygotowanie projektu edukacyjnego

Literatura podstawowa

  • H. Liberska, J. Trempała (2020). Psychologia wychowawcza. Warszawa:PWN 
  • G. Petty (2017). Nowoczesne nauczanie. Gdańsk: GWP
  • D. Fontana 1998). Psychologia dla nauczycieli. Zysk i S-ka. 

Literatura uzupełniająca

Podawana na bieżaco przez prowadzącego. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 04-05-2021 08:23)