SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Leksykologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Leksykologia
Kod przedmiotu 09.3--FGP-L- 20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Elizaveta Kotorova
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Leksykologia - Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Leksykologia - Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem kursu jest przekazanie studentom pełnego najbliższego prawdzie wyobrażenia o istocie i strukturze zasobu słownictwa języka niemieckiego, o możliwościach rozwoju i metodach opisu leksyki, jak też o jego związku z życiem i kulturą społeczeństwa.

Wymagania wstępne

Oczekuje się, że studenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa

Zakres tematyczny

 1. Leksykologia jako dyscyplina językoznawcza;
 2. Słownictwo niemieckie i metody jego badania;
 3. Słowo jako nominatywna główna jednostka leksykalno-semantycznego systemu języka;
 4. Kryteria wydzielenia słowa jako samodzielnej jednostki;
 5. Klasyfikacja słownictwa języka niemieckiego z punktu widzenia semantycznego;
 6. Klasyfikacja słownictwa języka niemieckiego z punktu widzenia genetycznego;
 7. Klasyfikacja słownictwa języka niemieckiego z punktu widzenia historycznego;
 8. Klasyfikacja słownictwa języka niemieckiego z punktu widzenia społecznego;
 9. Klasyfikacja słownictwa języka niemieckiego z punktu widzenia terytorialnego;
 10. Główne drogi powstania i rozwoju słownictwa: słowotwórstwo;
 11. Główne drogi powstania i rozwoju słownictwa: zapożyczenie;
 12. Główne drogi powstania i rozwoju słownictwa: zmiana znaczenia;
 13. Stan frazeologiczny języka niemieckiego;
 14. Najważniejsze jednojęzyczne słowniki języka niemieckiego;

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład konwencjonalny, opis wyjaśniający, opis klasyfikujący, opis uzasadniający, rozmowa nauczająca, klasyczna metoda problemowa, praca z tekstem źródłowym, praca z książką, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kontrola wyników odbywa się na podstawie egzaminu ustnego. Techniki testowania dotyczą np. opracowania i wygłoszenia wypowiedzi, pytań kontrolnych sprawdzających stopień opanowania materiału, analizy i interpretacji ukazanych fenomenów językowych.

Literatura podstawowa

 1. Siegfried Heusinger. Die Lexik der deutschen Gegnwartssprache. Padeborn 2004.
 2. Volker Harm. Einführung in die Lexikologie. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft (WBG), 2014.
 3. Christine Römer, Brigitte Matzke. Lexikologie des Deutschen. Eine Einführung. Tübingen 2003.
 4. Thea Schippan. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen 1992 (2002).
 5. Wilhelm Schmidt. Deutsche Sprachkunde, 10.Aufl., Berlin 1985 (Erste Auflage – 1959).
 6. Christiane Wanzeck. Lexikologie: Beschreibung von Wort und Wortschatz im Deutschen. Göttingen 2010.

Literatura uzupełniająca

 • Harald Burger, Annelies Buhofer und Ambros Sialm [unter Mitarbeit von Brigit Eriksson et al.]. Handbuch der Phraseologie. Berlin; New York 1982.
 • Elke Donalies. Die Wortbildung des Deutschen. 2., überarb. Auflage, Tübingen 2005.
 • Wolfgang Fleischer, Irmhild Barz, Marianne Schröder. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen 2007.
 • Wolfgang Fleischer. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen 1997.
 • Lexikologie : ein internationales Handbuch zur Natur und Struktur von Wörtern und Wortschätzen / hrsg. von D. Alan Cruse [et al.]. Hbd.1 = Lexicology : an international handbook on the nature and structure of words and vocabularies / ed. by D. Alan Cruse [et al.]. Vol. 1. - Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 2005. 
 • Peter Rolf Lutzeier. Lexikologie. Tübingen 1995.
 • Christine Römer, Brigitte Matzke. Der deutsche Wortschatz: Struktur, Regeln und Merkmale. Tübingen: Narr, 2010.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Elizaveta Kotorova (ostatnia modyfikacja: 21-04-2021 11:04)