SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia języka niemieckiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia języka niemieckiego
Kod przedmiotu 09.2--FGP-FG-HJN- 20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Mikhail Kotin
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Historia języka niemieckiego - Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Historia języka niemieckiego - Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom wiedzy na temat powstania i rozwoju historycznego języka niemieckiego oraz przyczyn i mechanizmów zachodzących w języku zmian w obrębie fonetyki, leksyki i gramatyki

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Periodyzacja historii języka niemieckiego od epoki indoeuropejskiej po współczesność. Podział historii języka na historię rozwoju form egzystencji języka (tzw. "historia zewnętrzna") i zmiany wewnątrz systemu form językowych (tzw. "historia wewnętrzna"). Baza korpusowa historii języka (źródła historyczne). Ewolucja dialektów i powstanie standardu językowego. Kształtowanie normy językowej. Główne procesy rozwoju poszczególnych płaszczyzn systemu języka - fonologii (zmiany w systemie akcentu, samogłosek i spółgłosek), gramatyki (zmiany w systemie form i kategorii gramatycznych w morfologii i składni, szyku wyrazów itp.), słownictwa i słowotwórstwa. 

Metody kształcenia

wykład tradycyjny, praca z tekstem historycznym, referat ustny i/lub pisemny, dyskusja w grupie

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywna praca na zajęciach, zaliczenie ustne, egzamin ustny

Literatura podstawowa

  1. Eggers, Hans: Deutsche Sprachgeschichte. Hamburg: Rowolt 1966-1971.
  2. Morciniec, Norbert: Historia języka niemieckiego. Konin: Psychoskok 2016.
  3. Schmidt, Wilhelm: Geschichte der deutschen Sprache, Aufl. 6 oder höher. Stuttgart: Hirzel 1993 oder höher.

Literatura uzupełniająca

  1. Boor de, Helmut / Wisniewski, Rozwitha: Mittelhochdeutsche Grammatik. Berlin: de Gruyter 1973.
  2. Braune, Wilhelm / Eggers, Hans: Alhochdeutsche Grammatik. Tübingen: Niemeyer 1987.
  3. Ebert, Robert Peter / Reichmann, Oskar / Solms, Hans-Joachim / Wegera, Hans-Peter: Frühneuhochdeutsche Grammatik. Tübingen: Niemeyer 1989.
  4. Sonderegger, Stefan: Grundzüge deutscher Sprachgeschichte. Bd. 1. Berlin: de Gruyter 1979.

Uwagi

brak

 


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 17-04-2021 14:35)