SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kompetencje informacyjne i cyfrowe w pracy germanisty - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kompetencje informacyjne i cyfrowe w pracy germanisty
Kod przedmiotu 15.9-WH-FGP-KCG
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Piotr Krycki
 • dr Marek Dolatowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma na celu zorientowanie studenta w możliwościach dostępnych aplikacji komputerowych, co jest normą w kontekście współczesnych przemian cywilizacyjnych i kulturowych. Zajęcia pomyślano tak, by poprzez wykonanie serii konkretnych i precyzyjnie zdefiniowanych zadań: a) uświadomić potencjał instrumentów elektronicznych, b) wyrobić umiejętność korzystania z ich rozmaitych funkcji, c) zaprezentować paletę ewentualnych zastosowań cyfrowego przetwarzania danych. Na zajęciach kładzie się akcent na praktyczność umiejętności, z których może skorzystać student oraz absolwent właściwie każdego kierunku. Pozyskana w ten sposób wiedza i kompetencje okażą się przydatne nie tylko na studiach, m.in. w trakcie pisania prac dyplomowych, ale również podczas realizacji obowiązków zawodowych – na stanowisku urzędniczym, w redakcji, w szkole, w pracy tłumacza itp. Dodatkowo część zadań tworzona będzie w języku niemieckim, co na ma celu pracę nad praktycznym użyciem języka i poszerzeniem słownictwa ogólnego i branżowego w zależności od wybranej tematyki.

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość obsługi komputera i jego aplikacji.

Zakres tematyczny

 • Programy komputerowe i ich funkcje, możliwości (w szczególności edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji multimedialnych, edytor obróbki dźwięku).
 • Komputer jako narzędzie pomocne w uczeniu się i nauczaniu języka obcego.
 • Komputer i Internet jako narzędzia pomocne w tłumaczeniu i pracy naukowej.
 • Korzystanie z internetowych baz danych (np. czasopism naukowych).

Metody kształcenia

Metoda wykładowa, poglądowa, obserwacji, metoda działań praktycznych (w wymiarze indywidualnym poprzez realizację cyklu zadań), heureza (pokonywanie barier i ograniczeń programowych w toku debat i wspólnego namysłu).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykonanie wskazanych do zrealizowania zadań (z wykorzystaniem technik cyfrowych), zarówno w ramach pracy na zajęciach, jak i pracy w domu. Zaliczenie z oceną na podstawie: ocena przygotowania zadań (75% oceny), ocena poprawności językowej zadań w języku niemieckim (25% oceny).

Literatura podstawowa

 1. Bradbury, A. (2004): Jak zorganizować prezentację. Tłumaczenie: T. Rzychoń. Gliwice: OnePress Quick.
 2. Bylina, B. / Bylina, J. / Mycka, J. (2007): Podstawy Technologii informacyjnej i informatyki w przykładach i zadaniach. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 3. Danowski, B. (2006): Komputer PC. Ćwiczenia praktyczne. Gliwice: Helion.
 4. Gajek, E. (2002): Komputery w nauczaniu języków obcych. Warszawa: PWN.
 5. Kopertowska, M. (2004): Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL. Moduł 2: „Użytkowanie komputerów”. Warszawa: PWN.
 6. Kopertowska, M. (2004): Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL. Moduł 3: „Przetwarzanie tekstów”. Warszawa: PWN.
 7. Sokół, M. / Rajca, P.: Internet. Ilustrowany przewodnik. Gliwice: Helion.

Literatura uzupełniająca

Materiały online oraz inne każdorazowo ustalane przez prowadzącego.

Uwagi

Brak.


Zmodyfikowane przez dr Marek Dolatowski (ostatnia modyfikacja: 22-04-2021 20:36)