SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy nowożytny - język niemiecki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język niemiecki
Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JN3-Ć-14_genXGJ5W
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • mgr Mirosława Nosewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cykl praktycznych ćwiczeń z języka niemieckiego doskonalących umiejętność porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego i zawodowego, prowadzących do uzyskania kompetencji komunikacyjnej i językowej. Wprowadzenie podstawowej terminologii nauk humanistycznych i społecznych. Uzyskanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz dla potrzeb studiowania i wykonywania pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie B1 według skali ESOKJ.

Zakres tematyczny

 1. Studia i studiowanie.
 2. Elementy wiedzy o krajach niemieckiego i angielskiego obszaru językowego.
 3. Formułowanie propozycji, preferencji, opisywanie zdarzeń, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, reakcje językowe, korespondencja prywatna..
 4. Anglicyzmy w języku niemieckim i polskim.
 5. Analiza i tłumaczenie tekstów informacyjno-użytkowych.

Metody kształcenia

Metoda komunikacyjna; praca z tekstem źródłowym i prasowym; dyskusja, dialog, symulacja, odgrywanie ról, burza mózgów, gry dydaktyczne, wywiad, praca indywidualna, w parach i w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie kontroli bieżącej – ustnej oraz kontroli okresowej – pisemnej (testy cząstkowe, sprawdziany). Uzyskanie minimum 60% z testów, prezentacji itp. Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie wszystkich zadań i projektów określonych przez prowadzącego.

Literatura podstawowa

 1. Ros,L.,Swerlowa,O. Aussichten, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 2011
 2. Sander I, Braun B. DaF kompakt. Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 2011.
 3. Koithan Ute, Schmitz Helen. Aspekte Mittelstufe Deutsch, Langenscheidt 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. Koithan Ute, Schmitz Helen. Aspekte neu Mittelstufe Deutsch, Klett-Langenscheidt München 2017.
 2. Motta, G. Direkt. LektorKlett, Poznań 2008.
 3. Hilpert, S., Kalender, S. Schritte international. Hueber Verlag, Ismaning 2007.
 4. Kirchmeyer, S. Blick auf Deutschland. LektorKlett, Stuttgart 1997.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez mgr Mirosława Nosewicz (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 10:57)