SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Proseminarium I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Proseminarium I
Kod przedmiotu 08.3-WH-HP-PRS1-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Krzysztof Benyskiewicz, prof. UZ
  • dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania pracy proseminaryjnej, przygotowującej warsztatowo do pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Konkretyzacja pola zainteresowań. 2. Wybór tematu pracy. 3. Poznanie źródeł i literatury do zagadnienia.  4. Formułowanie problemów badawczych i kwestionariusza badawczego. 5. Plan pracy. 6.  Przypisy i bibliografia - omówienie zasad tworzenia. 7. Metody badawcze. 8. Hipoteza w badaniu. 9.  Gromadzenie materiału. 10. Opracowanie materiału i tworzenie narracji.

Metody kształcenia

Dyskusja, tutoring, SWOT, burza mózgów, konsultacje, analiza krytyczna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz pozytywna ocena pracy proseminaryjnej.

Literatura podstawowa

  1. Kozłowski H., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
  2. Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005.
  3. Vademecum historyka mediewisty, red. Nikodem J., Sikorski D. A., Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

Literatura zgodna z tematem pracy proseminaryjnej.

Uwagi

Znormalizowany wydruk komputerowy: czcionka Times New Roman w rozmiarze 12o, odległość między wierszami 1½, marginesy zgodne ze standardowym ustawieniem edytora tekstu (2,5 cm dookoła strony).


Zmodyfikowane przez dr hab. Krzysztof Benyskiewicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-04-2021 12:08)