SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wstęp do badań - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wstęp do badań
Kod przedmiotu 08.9-WH-HP-WDB-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Andrzej Gillmeister, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie z miejscem i znaczeniem humanistyki w systemie nauk oraz jej specyfiką przedmiotową i metodologiczną, z podstawowymi dyrektywami teoretycznymi i metodologicznymi, metodami badań humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk historycznych, podstawami teorii źródła historycznego, współczesnymi koncepcjami humanistycznymi; uświadomienie związków między badaniami humanistycznymi i stanowiskami z nich wypływającymi a życiem społecznym.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) Humanistyka jako przedmiot i podmiot nauczania uniwersyteckiego i jako nauka. 2) Science a study – miejsce humanistyki w systemie nauk na przykładzie historii. 3) Tworzenie narracyjnego obrazu przeszłości. 4) Na czym polega obiektywizm badacza? 5) Badacz jako współtwórca kultury. 6) Artystyczne formy wypowiedzi na temat humanistyki. 7) Elementy teorii źródła historycznego. 8) Jak wykorzystywać źródła historyczne? 9) Metody pracy badacza. 10) Argumentacja, wyjaśnianie i retoryka w warsztacie naukowym badacza. 11) Logika i gramatyka w narracji naukowej. 12) Narzędzia konstruowania narracji naukowej. 13) Zasady konstruowania narracji naukowej. 14) Ideologia i etyce w pracy badacza.

Metody kształcenia

Dyskusja, dyskusja punktowana, praca z tekstem źródłowym, rozmowa nauczająca, studium przypadku

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie testu końcowego, zaliczenie dwóch krótkich prac pisemnych (streszczenia tekstów naukowych) oraz uzyskanie minimum 4 pkt. za aktywność na zajęciach polegającą na udziale w dyskusji i debatach. Uzyskane punkty są potwierdzeniem aktywności studenta. Może im towarzyszyć ocena w skali od 2 do 5 za merytoryczne przygotowanie się do zajęć. W przypadku negatywnej oceny pracy studenta, nie przyznaje się punktów.

Literatura podstawowa

  1. Becker H.S., Warsztat pisarski badacza, Warszawa 2013.
  2. Chalmers A.F., Czym jest to, co zwiemy nauką? Rozważania o statusie, naturze i metodach nauki, Wrocław 1993.
  3. Markowski M.P., Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Kraków 2013.
  4. Werner W., Wprowadzenie do historii, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

  1. Arnold J.M., Historia. Bardzo krótkie wprowadzenie, Warszawa 2001.
  2. Miśkiewicz B., Wprowadzenie do badań historycznych, Poznań 1993.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2021 22:50)