SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Europa a świat w perspektywie historycznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Europa a świat w perspektywie historycznej
Kod przedmiotu 08.3-WH-HP-EAŚ-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Małgorzata Szymczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Projekt ma na celu zintegrowanie różnych kwalifikacji uzyskanych przez studentów podczas semestrów I-IV poprzez przygotowanie w zespołach projektu o charakterze badawczym, zawierającego dokumentację i publiczną prezentację określonego tematu.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

1) Formułowanie tematu badawczego. 2) Eksploracja pola badań. 3) Formułowanie problemów badawczych i kwestionariusza pytań. 4) Stawianie hipotez. 5) Budowa struktury pracy. 6) Zapoznanie się z dorobkiem naukowym dotyczącym tematu. 7) Krytyka narracji naukowej. 8) Określenie metod badawczych. 9) Gromadzenie materiału. 10) Opracowanie materiału (analiza ilościowa i jakościowa). 11) Dokumentacja materiału, 12) Publiczna prezentacja.

Metody kształcenia

Dyskusja, dyskusja panelowa, metaplan, burza mózgów, metoda problemowa, publiczna prezentacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przedstawienie dokumentacji dotyczącego tematu projektu oraz jego publiczna prezentacja.

Literatura podstawowa

  1. Kieniewicz J., Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu, Warszawa 2003.
  2. Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.
  3. Kozłowski H., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
  4. Seweryniak H. Metodyka uczenia się pisania prac dyplomowych, Płock 2000.
  5. Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005.

Literatura uzupełniająca

-

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2021 22:50)