SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język starożytny I: łacina I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język starożytny I: łacina I
Kod przedmiotu 09.5-WH-WP-JS/Ł1-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania łaciński
Sylabus opracował
  • mgr Janusz Roman
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

1. Poznanie języka łacińskiego na poziomie podstawowym, umożliwiającym rozumienie i tłumaczenie tekstów adaptowanych.

2. Introdukcja w leksykę dokumentów łacińskich.

3. Wybrane zagadnienia z paleografii - grafia i abrewiacje.

4.Ekspozycja śródziemnomorskiego kodu cywilizacyjno-kulturowego.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Podstawy gramatyki łacińskiej - czasy, deklinacje, zaimki, konstrukcje zdaniowe.
2. Słownictwo z tłumaczonych tekstów, ukazanie wpływu łaciny na język polski i języki
 obce oraz rozumienie słów pochodzenia łacińskiego.
3. Zwroty, sentencje, powiedzenia łacińskie cytowane w literaturze, nauce, kulturze
 oraz wyrażenia funkcjonujące w językach nowożytnych
4. Wiadomości z życia starożytnych Greków i Rzymian, z historii, filozofii i literatury
 oraz elementy mitologii.

5.Wybrane zagadnienia z paleografii łacińskiej.
6. Dobór tekstów zgodny z poziomem grupy i materiałem gramatycznym.  

Metody kształcenia

Ćwiczenia gramatyczne i tłumaczeniowe z nauczycielem, praca samodzielna studenta oraz zespołowa. Przygotowanie słówek i tłumaczenie tekstu. Wystąpienia i prezentacje (na temat kultury antycznej).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie bieżącej kontroli ustnej i pisemnej (kilka razy w semestrze).
Obecność i aktywność studenta na zajęciach.
Uzyskanie minimum 60% z testów sprawdzających.  

Literatura podstawowa

1. St.Wilczyński, T.Zarych, Rudimenta Latinitatis, t. I-II, Wrocław 1998.

2. A.Heinz, Język łaciński, Lublin 1962.

3. O. Jurewicz, L.Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński, Warszawa 1999.

4. S.Samolewicz, Składnia łacińska, Kraków 2001.

5. M.Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1998.

6. J.Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 1987.

7. Słownik łacińsko-polski, pod red. M.Plezi, t. I-V, Warszawa 1998.

8. W.Semkowicz, Paleografia łacińska, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

1. M..Cary, Dzieje Rzymu, t. I-II, Warszawa 1992.

2. L.Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1983

3. S.Kalinkowski „Aurea dicta”- łacińskie sentencje, przysłowia i powiedzenia.t.1-2 Warszawa 1993.

4. Z.Landowski, K.Woś, Słownik cytatów łacińskich Kraków 2002.

5. J.Parandowski, Mitologia ,Wierzenia i podania Greków i Rzymian Poznań 1987

6. Thesaurus albo skarbiec łacińskich sentencji , przysłów i powiedzeń w literaturze polskiej, red.M.Korolko Warszawa 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2021 22:50)