SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo w e-administracji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo w e-administracji
Kod przedmiotu 10.6-WH-ZDP-PEA
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Jacek Donimirski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przybliżenie uwarunkowań prawnych, technicznych i systemowych technologii teleinformatycznych w administracji publicznej oraz pozyskanie przez Studentów umiejętności porozumiewania się, uczestniczenia oraz załatwiania spraw administracyjnych z zastosowaniem komunikacji elektronicznej.   

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Ćwiczenia: 1). Ochrona danych osobowych przy zastosowaniu obowiązującego współcześnie porządku prawnego – w ujęciu zarówno ustawy „O ochronie danych osobowych” jak i regulacji Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych. Podstawowe pojęcia ochrony danych osobowych, zakres normowania, obowiązki Państwa i obywatela, konsekwencje prawne. 2). Bezpieczeństwo dostępu do informacji  z uwzględnieniem ustawowych reguł ochrony informacji niejawnej, 3). Ochrona i zagrożenia wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych w administracji elektronicznej, zagrożenia związane z przesyłaniem informacji drogą elektroniczną, dane wrażliwe, 4). Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania usług elektronicznych w administracji publicznej z uwzględnieniem Europejskiej Strategii Interoperacyjności i Europejskich Ram Interoperacyjności oraz ustaw o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i świadczeniu usług drogą elektroniczną, 5).e-PUAP i podpis elektroniczny. Cechy podpisu elektronicznego i jego równoważność z podpisem odręcznym, główne regulacje krajowe i wspólnotowe w zakresie podpisu elektronicznego. Wykorzystanie form podpisu elektronicznego – korzyści i zagrożenia.6). systemy elektronicznego komunikowania się z urzędem państwowym z wykorzystaniem drogi elektronicznej. Dopuszczalna komunikacja elektroniczna przy dostępie do informacji publicznej i w postępowaniu administracyjnym w tym, udział w takim postępowaniu w charakterze strony. 7).Ogóle zasady procesowe w administracji. Kodeks Postępowania Administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji elektronicznej.   

Metody kształcenia

wykład problemowy, praca na ćwiczeniach z wykorzystaniem tekstu aktów wybranych normatywnych, z opisem wyjaśniającym, rozmowa nauczająca, dyskusja, dyskusja punktowana, debata „za i przeciw”. Panelowe opracowanie aktywności w postępowaniu administracyjnym z użyciem komunikatorów elektronicznych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2021 22:50)