SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy zarządzania dokumentacją - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania dokumentacją
Kod przedmiotu 15.5-WH-ZDP-PZD
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Tadeusz Dzwonkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z zasadami wartościowania, inwentaryzacji, przechowywania dokumentacji oraz jej ochroną, brakowaniem i kontrolą.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

wykład:

1)   Archiwum zakładowe. 2) Warunki techniczne i kadrowe w archiwum. 3) Forma i nośnik dokumentacji współczesnej. 4) Zasady wartościowania dokumentacji. 5) Kształtowanie jednostki archiwalnej. 6) Inwentaryzacja jednostki archiwalnej. 7) Zespół archiwalny. 8) Struktura wewnętrzna i układ zespołów. 9) Zasady i metody przechowywania dokumentacji. 10) Ochrona dokumentacji. 11) Brakowanie dokumentacji. 12) Nadzór i kontrola nad zarządzaniem dokumentacją.

ćwiczenia:

1) Podstawowe pojęcia archiwalne. 2) Podział dokumentacji, kwalifikacja, kategorie archiwalne. 3) Ochrona materiałów archiwalnych i kryteria wartościowania dokumentacji. 4) Instrukcja archiwalna, archiwum zakładowe i składnica akt. 5) Warunki przechowywania dokumentacji. 6) Porządkowanie akt, przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego i zasady prowadzenia ewidencji. 7) Przekazywanie dokumentacji aktowej i elektronicznej do archiwów państwowych. 8) Dokumentacja nieaktowa i sposoby postępowania z tego typu dokumentacją. 9) Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. 10) Zasady udostępniania dokumentacji. 11) Etapy porządkowania i opracowania zespołu, systematyzacja i segregacja.

Metody kształcenia

Wykład, dyskusja, referat, ćwiczenia warsztatowe, ćwiczenia w grupach, praca z tekstem przewodnim

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:

wykład: obecność studenta na wykładach

ćwiczenia: warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest napisanie dwóch sprawdzianów pisemnych z tematów będących przedmiotem ćwiczeń, prawidłowe rozwiązywanie problemów praktycznych podczas ćwiczeń oraz regularne uczęszczanie na zajęcia.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń, czyli uzyskanie min. 60% punktów ogółem, w tym: obecność na zajęciach (skala od 0 do 30 pkt.) napisanie pisemnych sprawdzianów (skala od 0 do 30 pkt.), punkty uzyskane z aktywności na zajęciach (dyskusja, ćwiczenia warsztatowe, skala od 0 do 30 pkt.).

egzamin: egzamin ustny składający się z odpowiedzi na trzy pytania obejmujących problematykę z zakresu tematycznego przedmiotu. Skala:

8 pkt. – dostateczny

9-10 pkt. – dostateczny plus

11-12 pkt. – dobry

13-14 pkt. – dobry plus

15 pkt. – bardzo dobry

Literatura podstawowa

 1. Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, red. E. Borodin, Warszawa 2009.
 2. Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, red. Z. Pustuła, Warszawa 2001.
 3. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity –Dz. U. z 2011 r., Nr 123, poz.698 z późniejszymi zmianami).
 4. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz.1375)
 5. Ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych ustaw w tym o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne(Dz. U. Nr 204, poz. 1195 z późn. zmianami)
 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentem elektronicznym ( Dz. U. Nr 206, poz. 1518).
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych( Dz. U. Nr 206 poz. 1519) .
 8. Standard ISO 15489 Informatyzacja i dokumentacja-Zarządzanie dokumentacją.

Literatura uzupełniająca

 1. Biernat C., Dostęp do informacji i dokumentacji instytucji publicznych, „Archeion” 1998, nr 99.
 2. Bogacz-Walska M., Główne przyczyny niszczenia materiałów archiwalnych, „Archeion”1998, nr 99.
 3. Borodij E., Konstankiewicz M., Wykaz ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania      z dokumentacją, „Archiwista Polski” 2003-2014.
 4. Brzozowska-Jabłońska M., Warunki wieczystego przechowywania archiwaliów, „Archeion” 1996, nr 96.
 5. Metodyka pracy archiwalnej, red. S. Nawrocki, Poznań 1998.
 6. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub zniszczenia (Dz. U. poz. 991)
 7. Pątek K., Zabezpieczenie mikroform w świetle wytycznych Międzynarodowej Rady Archiwów, „Archeion” 1990, t. 88.
 8. Perłakowska E., Udostępnianie dokumentacji w archiwum zakładowym składnicy akt-stan prawny i praktyka, [w:] Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informatycznego, red D. Nałęcz, Toruń 2002.  
 9. Podralski J., Zasada pertynencji terytorialnej w świetle materiałów AP w Szczecinie, „Archeion” 1981, t. 71.
 10. Polski słownik archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1998.
 11. Praktyczny poradnik kancelaryjno-archiwalny, czyli co każdy pracownik biura wiedzieć powinien, red. T. Dzwonkowski, K. Stryjowski, Poznań- Zielona Góra 1998.
 12. Radtke I., Pojęcie zespołu w praktyce archiwalnej (granice współczesnych zespołów akt), „Archeion” 1971, t. 56.
 13. Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989.
 14. Robótka H., Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2003.
 15. Robótka H., Opracowanie i opis archiwaliów. Podręcznik akademicki, Toruń 2010.
 16. Rosowska Ewa, Norma międzynarodowa ISO 15489 zarządzanie dokumentami, „Archeion” 2004, t. 107.
 17. Rozporządzenie Ministra Kultury z 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. Nr 32, poz. 284).
 18. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (Dz.U. Nr 226, poz.1366)
 19. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67 z póżn.zmianami)
 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. Nr 196, poz. 1161)
 21. Tomczak A., Archiwalna zasada pertynencji terytorialnej a rozmieszczenie zasobu w archiwach polskich, „Archeion” 1979, t. 67.
 22. Tomczak A., Stebelski A., O porządkowaniu akt, „Archeion” 1990, t. 87.  
 23. Wysocki W., Brakowanie dokumentacji technicznej, „Archiwista Polski” 2003, nr 1.
 24. Wysocki W., Dokumentacja konstrukcyjno-technologiczna –problemy oceny i selekcji, „Archiwista Polski” 2003, nr 3.
 25. Zarządzenie 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie postępowania            z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów w jednostkach organizacyjnych podległych MON lub przez niego nadzorowanych.
 26. Zarządzenie nr 64 Prezesa rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (M.P. nr 0, poz. 570).
 27. Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez NDAP w latach 1952-2000, red. M. Tarakanowska, E. Rosowska, Warszawa 2001.
 28. www.archiwa.gov.pl – prawo archiwalne-akty normatywne NDAP.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2021 22:50)