SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dydaktyka historii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dydaktyka historii
Kod przedmiotu 05.1-WH-WP-DH
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Występuje w specjalnościach Nauczycielska
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Bogumiła Burda
 • dr Małgorzata Szymczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Dydaktyka historii przygotowuje do nauczania historii na II poziomie edukacyjnym (szkoła podstawowa)

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wykład
1) Dydaktyka historii – metodyka nauczania historii. 2) Proces nauczania-uczenia się – podstawowe pojęcia; 3) Charakterystyka systemów dydaktycznych. 4) Historia jako przedmiot szkolny – jej specyfika i zadania 5) Program nauczania i zasady jego konstrukcji. Dobór i układ treści programowych; 6) Formy organizacyjne nauczania. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej. 7) Metody, techniki i strategie edukacyjne – zagadnienia ogólne; 8) Rola środków dydaktycznych w nauczaniu historii; 9) Miejsce przedmiotu w procesie korelacji i integracji wiedzy i umiejętności międzyprzedmiotowych 10) Regionalizm w nauczaniu historii; 11) Rola muzeum w nauczaniu historii. 12) Kompetencje współczesnego nauczyciela historii;

Ćwiczenia
1) Podstawy programowe kształcenia historii i społeczeństwa – analiza założeń dokumentu; 2) Program nauczania – analiza, podstawy konstrukcji programu; 3) Cele nauczania historii. Praktyczna budowa celów kształcenia (w ujęciu tradycyjnym, taksonomicznym i operacyjnym); 4) Lekcja - budowa, typy, konspekt; 5) Podręcznik szkolny – rodzaje, obudowa dydaktyczna i funkcje;  6) Analiza metod i technik w procesie nauczania-uczenia się historii i społeczeństwa oraz historii (metody klasyczne i aktywizujące); 7) Rodzaje środków dydaktycznych i ich funkcje (mapy, ikonografia, źródła historyczne, multimedia). 8) Utrwalanie wiedzy historycznej – lekcje powtórzeniowe (rodzaje i budowa); 9) Kontrola wiadomości uczniów – rodzaje, narzędzia, formy; 10) Ocena wiadomości i umiejętności uczniów.

Metody kształcenia

wykład: informacyjny, analityczny, syntetyczny, problemowy i wyjaśniający.
ćwiczenia: rozmowa nauczająca, dyskusja, praca pod kierunkiem, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

wykład: obecność studenta na wykładach.

ćwiczenia: uzyskanie 5 punktów za aktywność na zajęciach polegającą na udziale w rozmowie nauczającej (ocenie podlegać będzie prezentacja informacji, zajęcie konkretnego stanowiska wobec omawianych problemów, punktowanie w zakresie: 0-1 pkt); zaliczenie w ramach konsultacji 2 lektur; opracowanie projektu: 1) konspektu lekcji bieżącej do zadanego tematu; 2) celów lekcji (podczas ćwiczeń) 3) karty pracy z tekstem źródłowym, mapą, ikonografią, (kryteria: dopasowanie środków do możliwości dzieci, poprawność merytoryczna, wykorzystanie wiedzy dydaktycznej i historycznej, selekcja informacji, szata graficzna), napisanie na ocenę pozytywną sprawdzianu z tematyki dotyczącej ćwiczeń.

egzamin: egzamin ustny składający się z odpowiedzi na 3 pytania obejmuje problematykę z zakresu tematycznego przedmiotu.

 

Literatura podstawowa

1. Bieniek M., Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2007.
2. Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.
3. Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny dla nauczycieli i studentów, Warszawa 2004.
4. Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu do podnoszenia jakości pracy szkoły, http://www.cke.edu.pl/
 2. Dydaktyka historii, J. Maternicki, Cz. Majorek, A. Suchoński, Warszawa 1993.
 3. Dziedzic A., W. Kozłowska E., Drama na lekcjach historii, Warszawa 1998.
 4. Edukacja historyczna w reformowanej szkole. Propozycje rozwiązań praktycznych, red. A. Zielecki, Kraków 2000.
 5. Edukacja historyczna w reformowanej szkole. Założenia metodyczne, cz. 1 i 2, red. A. Zielecki, Kraków 2000.
 6. Konopka H., Liedke M., Ocytko M., Pasko A, Jak uczyć historii w zreformowanej szkole? Praktyczny przewodnik dla młodych nauczycieli, Białystok 2000.
 7. Lenard S., Aktywne metody nauczania historii w gimnazjum, „Wiadomości Historyczne” 2000, nr 4.
 8. Multimedia w edukacji historycznej i społecznej, red. J. Rulka i B. Tarnowska, Bydgoszcz 2002.
 9. Nauczanie blokowe i zintegrowane przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole, red. T. Jaworski, B. Burda, M. Szymczak, Zielona Góra 2002.
 10. Niemiecko B, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2007.
 11. Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, Warszawa 1999.
 12. Niemierko B., Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa 2002.
 13. Niemierko B., Pomiar wyników kształcenia, Warszawa 1999.
 14. Paner A., Kosznicki M., Metody wprowadzania, utrwalania i kontroli nowego materiału na lekcjach historii, Gdańsk 1998.
 15. Romanowicz J., Metoda dyskusji w nauczaniu historii, „Wiadomości Historyczne” 2004, nr 3, s. 169-175.
 16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,
 18. Unger P., Muzea w nauczaniu historii, Warszawa 1984.
 19. Widawska K., Mój model wprowadzania uczniów w czas i przestrzeń historyczną, „Wiadomości Historyczne” 1999, nr 5, s. 303-307.
 20. Wojdon J., Internet na lekcjach historii, „Wiadomości Historyczne” 2002, nr 2.
 21. Wojdon J., Kto robi notatki... ten ma zeszyt w kratki, „Wiadomości Historyczne” 2006, nr 5.
 22. Zielecki A., Mapa w nauczaniu historii, Warszawa 1984.
 23. Zielecki A., Rola i funkcje podręcznika historii, Rzeszów 1984.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2021 22:50)