SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru - Autorytety, wzorce i wzory osobowe- struktura i ewolucja - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru - Autorytety, wzorce i wzory osobowe- struktura i ewolucja
Kod przedmiotu 08.3-WH-HP-PDW-AWWSE-S18
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie z metodą badań, strukturą, ewolucją i społeczną rolą autorytetów od starożytności do czasów współczesnych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1. Autorytety, wzory i wzorce osobowe - struktura i definicja.

2. Metody i podstawa źródłowa do badań nad autorytetami, wzorami i wzorcami osobowymi.

3. Wzorzec żołnierza w perspektywie długiego trwania.

5. Wzorzec i wzory polityka i urzędnika na wybranych przykładach.

6. Wzorzec szlachcica w I Rzeczypospolitej.

7. Wzorzec matki-Polki.

8. Bohater narodowy w kontekście pedagogicznym.

9. Wzór osobowy uczonego na wybranych przykładach.

10. Wzorzec studenta.

11. Wzorzec i antywzorzec.

12. Współczesne autorytety.

 

Metody kształcenia

Wykład, prezentacja, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Prezentacja wybranego wzorca lub wzoru osobowego.

Literatura podstawowa

Świderska-Włodarczyk U., Autorytety parlamentarne. Wzorce i wzory osobowe w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca

Bakiera L., Harwas-Napierała B., Wzory osobowe w rozwoju człowieka, Poznań 2016.

Bauman Z., Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994.

Kwiatkowski A.B., Wzorce osobowe działaczy społeczno-politycznych, Pułtusk 2013.

Mruk W., Homo sanctus. Wzorce świętych w Europie łacińskiej w średniowieczu, Warszawa 2018.

Ossowska M., Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 2000.

Świderska-Włodarczyk U., Homo militans. Rycerskie wzory i wzorce osobowe w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2018.

Świderska-Włodarczyk U., Homo nobilis. Wzorzec szlachcica w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku, Warszawa 2017.

Wagner I. Stałość czy zmienność autorytetów, Kraków 2006.

Wzorce i wzory w biografistyce pedagogicznej, red. A. Skrzyniarz, M. Gajderowicz, T. Wach, Lublin 2013.

Wzorce osobowe i kulturze polskiej, red. B.M. Puchalska-Dąbrowska, E. A. Jurkowska, Białystok 2018.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 11-05-2021 12:35)