SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru - Rzymska Brytania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru - Rzymska Brytania
Kod przedmiotu 08.3-WH-HP-PDW-RB- 19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Daria Janiszewska-Sieńko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot skupia się na historii Brytanii od czasów pierwszych kontaktów Rzymian z jej mieszkańcami do V w. n.e., ze szczególnym naciskiem na analizę źródeł antycznych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Źródła i stan badań do historii rzymskiej Brytanii.
 2. Brytania i jej ludy przed spotkaniem z Rzymem. Topografia starożytnej Brytanii. Wpływy kultury celtyckiej.
 3. Juliusz Cezar i jego kampanie w Brytanii.
 4. Brytania po Cezarze i podbój wyspy przez Klaudiusza.
 5. Bunt Boudiki. Boudika w legendzie i historycznej tradycji nowożytnej Anglii.
 6. Agrykola – rzymski namiestnik Brytanii w świetle biografii Tacyta.
 7. Budowniczowie fortów i fortyfikacji. Mur Hadriana.
 8. Kampania Septymiusza Sewera do północnej Brytanii.
 9. Konsekwencje rzymskiego podboju. Zarząd i armia prowincji.
 10. Problem romanizacji Brytanii. Miasta i gospodarka rzymskiej Brytanii. Ludzie, religia i kultura materialna.
 11. Późnorzymska Brytania i odejście Rzymian.
 12. Wpływ rzymskiej obecności na rozwój polityczny i kulturowy Anglii.

Metody kształcenia

Podstawowymi metodami kształcenia są: rozmowa nauczająca, dyskusja, praca pod kierunkiem nad tekstem źródłowym i tekstem naukowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 3 pkt. za aktywność na zajęciach, która polega na udziale w dyskusji i/lub prezentacji referatu. Punkty, które można otrzymać: 1 – aktywność w dyskusji, 1 – za prezentację referatu. W przypadku braku aktywności, student zobowiązany jest uzyskać te punkty w ramach sprawdzianu.

Ocena końcowa:

3 pkt. – dostateczny; 3,5 pkt.  – dostateczny plus; 4 pkt. – dobry; 5 pkt. – dobry plus; 6 pkt. – bardzo dobry.

Literatura podstawowa

Snyder Ch. A., Brytowie, Warszawa 2015, s. 13-84.

Literatura uzupełniająca

Birley A. R., Hadrian, Warszawa 2002, s.190-214.

Cary M., Scullard H. H., Dzieje Rzymu, t. II, Warszawa 1992 i in.

Cunliffe B., Starożytni Celtowie, Warszawa 2003.

Faszcza N. M., Rzymskie inwazje na Brytanię 55-54 p.n.e., Zabrze-Tarnowskie Góry 2012.

Goldsworthy A., Cezar. Życie giganta, Warszawa 2007, s. 268-281.

Grant M., Neron, Warszawa 1980.

Idziak M., Legion XX Valeria Victrix w Brytanii, Zabrze 2009.

Janiszewska-Sieńko D., Wyprawa cesarza Septymiusza Sewera do Brytanii w latach 208-211 w świetle źródeł historiograficznych i numizmatycznych, „In Gremium” 2012, t. 6, s. 7-13.

Kotula T., Septymiusz Sewer, Wrocław 1987, s. 142-147.

Królczyk K., Propagatio Imperii, Cesarstwo rzymskie a świat zewnętrzny w okresie rządów Septymiusza Sewera (193-211), Poznań 2014, s. 195-232.

Lipoński W., Narodziny cywilizacji Wysp Brytyjskich, Poznań 2017, s. 109-216.

Romanowski T., Brytania 55-54 p.n.e., Warszawa 2018.

Ziółkowski A., Etnogeneza Keltów – jak głęboko można się cofnąć?, [w:] Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu, red. M. Salomon, J. Strzelczyk, Kraków 2004, s. 103-122.

Ziółkowski M., Garnizon rzymskiej Brytanii jako przykład armii prowincjonalnej w okresie wczesnego cesarstwa rzymskiego (I-II w.), „Historia” 1986, t. XXI, z. 167, s. 5-28.

Źródła:

Diodor Sycylijski, O wyspach, przeł. I. Musialska, Poznań 2018.

Herodian, Historia cesarstwa rzymskiego, tłum. L. Piotrowicz, wstęp J. Wolski, Wrocław 1963.

Juliusz Cezar, Wojna galijska, tłum. E. Konik, Wrocław 1978 i in.

Kasjusz Dion, Historia rzymska, Księgi seweriańskie (LXXIII-LXXX), tłum. K. Biały, Szczecin 2017.

Tacyt, Dzieła, tłum. S. Hammer, Warszawa 1957.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2021 22:50)