SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru - Służby specjalne Polski Ludowej wobec emigracji politycznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru - Służby specjalne Polski Ludowej wobec emigracji politycznej
Kod przedmiotu 08.3-WH-HP-PDWSPL- 19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wstępnym celem przedmiotu jest ukazanie sytuacji Polaków na emigracji po wybuchu i w czasie II wojny światowej. Podstawowym celem przedmiotu jest scharakteryzowanie roli i znaczenia polskiej emigracji politycznej i wojskowej po zakończeniu II wojny światowej. Przedstawienie polityki Polski Ludowej wobec polskich ugrupowań emigracyjnych, organizacji skupiających emigrantów oraz poszczególnych osób. Ukazanie działań służb specjalnych Polski Ludowej wobec powojennej emigracji polskiej.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

1. Sprawa polska na konferencji w Jałcie i Poczdamie.

2. Powstanie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej i cofnięcie uznania międzynarodowego Rządowi Polskiemu na emigracji.

3. Polityka zagraniczna Rządu RP na Uchodźstwie 1945-1990.

4. Mobilizacja uchodźstwa do walki politycznej 1945-1990.

5. Radio Wolna Europa.

6. Ośrodki emigracji polskiej wobec kryzysów politycznych w kraju (1956-1981).

7. Władze Polski Ludowej wobec wychodźstwa.

8. Wywiad PRL wobec emigrantów.

9. Emigranci w służbie PRL.

10. Żołnierze Wojska Polskiego a komunistyczny aparat represji i propagandy w latach 1944-1956.

11. Druga Wielka Emigracja i jej znaczenie.

 

Metody kształcenia

Dyskusja z elementami wykładu, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na ćwiczeniach, aktywność, przygotowanie referatu lub prezentacji na zadany temat, zaliczenie dwóch lektur w ramach konsultacji.

Literatura podstawowa

M. Alberska, Ośrodki emigracji polskiej wobec kryzysów politycznych w kraju (1956-1981), Wrocław 2000;

E. Duraczyński, R. Turkowski, O Polsce na uchodźstwie. Rada Narodowa rzeczypospolitej Polskiej 1939-1945, Warszawa 1997;

Emigracja polska wobec sowietyzacji kraju, red. R. Sudziński, Toruń 2007;

P. Kardela, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych w latach 1953-1990, Olsztyn-Białystok 2015;

P. Machcewicz, "Monachijska menażeria". Walka z Radiem Wolna Europa 1950-1989, Warszawa 2007;

M. Nurek, Gorycz zwycięstwa. Los Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej 1945-1990, Gdańsk 2009;

"Politycznie obcy". Żołnierze Wojska Polskiego w zainteresowaniu komunistycznego aparatu represji i propagandy w latach 1944-1956, red. B. Polak, P. Skubisz, Szczecin 2011;

Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, red. V. Wejs-Milewska, E. Rogalewska, Białystok 2009;

J. A. Radomski, Demobilizacja Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1945-1951, Kraków 2009;

K. Tarka, Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagraniczna Rządu RP na uchodźstwie 1945-1990, Warszawa 2003;

K. Tarka, Emigranci na celowniku. Władze Polski Ludowej wobec wychodźstwa, Łomianki 2012,

K. Tarka, Jest tylko jedna Polska? Emigranci w służbie PRL, Łomianki 2014;

K. Tarka, Mackiewicz i inni. Wywiad PRL wobec emigrantów, Łomianki 2007;

K. Tarka, Na emigracji i w kraju, Łomianki 2015;

P. Ziętara, Anders, Korboński, Sieniewicz... Szkice z dziejów Drugiej Wielkiej Emigracji, Łomianki 2016.

 

Literatura uzupełniająca

Wykaz literatury uzupełniającej zawarty jest w bibliografii znajdującej się w literaturze podstawowej.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2021 22:50)