SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru - I wojna światowa 1914-1918 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru - I wojna światowa 1914-1918
Kod przedmiotu 08.3-WH-HD-PDWIWSII- 17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ireneusz Wojewódzki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest synteza wiadomości na temat przyczyn i przebiegu I wojny światowej. Ukazanie jej przełomowych konsekwencji i znaczenia w dziejach Europy i świata. Doskonalenie umiejętności dostrzegania pozawojskowych (politycznych, ekonomicznych, kulturowych) uwarunkowań zwycięstw na polach bitew na przestrzeni dziejów. Pogłębienie umiejętności prowadzenia dyskusji na tematy historyczne z użyciem merytorycznych argumentów oraz umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych i długotrwałych procesów historycznych. Podkreślenie etycznego wymiaru wojny i ogromu związanych z nią cierpień. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1.     Geneza pierwszej wojny światowej.

2.     Cele wojenne, plany i potencjały stron konfliktu.

3.     Bitwa nad Marną i początek wojny pozycyjnej na froncie zachodnim.

4.     Kampania 1914 r. na wschodzie, Jeziora Mazurskie i Tannenberg.

5.     Wojna w Afryce i walki na Bałkanach.

6.     Dardanele i Bliski Wschód.

7.     Przystąpienie Włoch do wojny, bitwy nad Isonzo.

8.     Ofensywa generała Aleksieja Brusiłowa. Verdun i Somma.

9.     Wojna morska – bitwa jutlandzka.

10.   Sytuacja międzynarodowa w 1917 r. i jej wpływ na przebieg wojny. Próby rokowań pokojowych.

11.   Stany Zjednoczone w Wielkiej Wojnie.

12.   Pokój brzeski i pokój bukaresztański.

13.   Załamanie się państw centralnych.

14.   Polityczne, gospodarcze i społeczne konsekwencje I wojny światowej.

Metody kształcenia

Dyskusja, praca z tekstem źródłowym, projekt - prowadzący podaje temat projektu, czas na wykonanie zadania i sposób prezentacji wyników poszukiwań; metody aktywnego opisu, konsultacje indywidualne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach (do 2 pkt za każde), ustne zaliczenie 2 lektur w ramach konsultacji (po 5 pkt) oraz wykonanie prezentacji multimedialnej związanej z tematyką zajęć (6 pkt). Student musi łącznie zgromadzić minimum 12 punktów. 

Literatura podstawowa

1.     Beckett I.F.W., Pierwsza wojna światowa 1914-1918, Warszawa 2009.

2.     Chwalba A., Samobójstwo Europy. Wielka wojna 1914-1918, Kraków 2014.

3.     Pajewski J., Pierwsza wojna światowa1914-1918, Warszawa 1991.

Literatura uzupełniająca

1.     Bator J., Wojna galicyjska. Działania armii austrowęgierskiej na froncie północnym (galicyjskim) w latach 1914-1915, Kraków 2005.

2.     Benbow T., Wojna na morzu 1914-1918. Od Coronelu do Atlantyku i Zeebrugge, Warszawa 2011.

3.     Bennett G. Jutlandia 1916. Bitwa morska, Warszawa 2010.

4.     Bergahn V.R., Sarajewo 28 czerwca 1914. Zmierzch dawnej Europy, Warszawa 1999.

5.     Brudek P., Afryka Wschodnia 1914-1918, Warszawa 2008.

6.     Centek J., Verdun 1916. Warszawa, 2009.

7.     Centek J., Somma 1916. Warszawa, 2011.

8.     Clark Ch., Lunatycy. Jak Europa poszła na wojnę w roku 1914, Warszawa 2017.

9.     Eksteins M., Święto wiosny. Wielka wojna i narodziny Nowego Wieku, Warszawa 1996.

10.   Ericsson E.J., Gallipoli i Bliski Wschód 1914-1918. Historia I wojny światowej, Warszawa 2011.

11.   Fijałkowksi T. Północny Atlantyk 1914-1918, Warszawa 2017.

12.   Flisowski Z., Bitwa jutlandzka, Warszawa 1994.

13.   Gilbert M., Pierwsza Wojna Światowa, Warszawa 2003.

14.   Gozdawa-Gołębiowski J., Wywerka-Prekurat T., Pierwsza wojna światowa na morzu, Gdańsk 1973.

15.   Jones S., Wojna pod ziemią 1914-1918. Historia I wojny światowej, Warszawa 2011.

16.   Jordan D., Bałkany Włochy i Afryka 1914-1918. Historia I wojny światowej, Warszawa 2011.

17.   Kępka A., Coronel i Falklandy. Działania eskadry wiceadmirała von Spee, Warszawa 2002.

18.   Krzak A., Wielka Wojna na Bałkanach. Dzialania militarne i polityczne podczas I wojny światowej 1914-1918, Częstochowa 2018.

19.   Mikietyński P., Niemiecka droga ku Mitteleuropie. Polityka II Rzeszy wobec Królestwa Polskiego (1914-1916), Kraków 2009.

20.   Neiberg M. S., Front zachodni 1914-1916. Historia I wojny światowej, Warszawa 2010.

21.   Neiberg M.S., Jordan D., Front wschodni 1914-1920. Historia I wojny światowej, Warszawa 2011.

22.   Nykiel P., Wyprawa do Złotego Rogu. Działania wojenne w Dardanelach i na Morzu Egejskim (sierpień 1914 - marzec 1915), Kraków 2008.

23.   Pajewski J., „Mitteleuropa”. Studia z dziejów imperializmu niemieckiego w latach pierwszej wojny światowej, Poznań 1959.

24.   Pajewski J., Sprawa polska podczas pierwszej wojny światowej 1914-1918, Warszawa 1998.

25.   Szlanta P., Tannenberg 1914, Warszawa 2010.

26.   Tuchman B., Sierpniowe salwy, Warszawa 1988.

27.   Wiest A., Historia I wojny światowej, Warszawa, 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2021 22:50)