SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru - Księstwo Warszawskie 1807-1815 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru - Księstwo Warszawskie 1807-1815
Kod przedmiotu 08.3-WH-HP-PDWKW- 17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ireneusz Wojewódzki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zebranie i uszczegółowienie wiadomości na temat dziejów Księstwa Warszawskiego, podkreślenie znaczenia tego tworu politycznego w historii Polski oraz jego wpływu na polską tradycję i mentalność. Problem zostanie ukazany na tle przemian w Europie jakie miały miejsce w latach 1806-1815.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) Polacy i ziemie polskie w latach 1795-1806. 2) Pierwsza wojna polska 1806-1807 i jej znaczenie. 3) Konstytucja i ustrój prawno-administracyjny Księstwa Warszawskiego. 4) Księstwo Warszawskie w latach 1807-1809. 5) Wojna 1809 r. 6) Armia Księstwa Warszawskiego. 7) Gospodarcze aspekty funkcjonowania Księstwa Warszawskiego. 8) Życie społeczne Księstwa Warszawskiego. 9) Życie polityczne: nowe formy i dawna mentalność. 10) Ostatnie lata Księstwa warszawskiego (1812-1815).  

Metody kształcenia

Dyskusja, praca z tekstem źródłowym, praca pod kierunkiem, wykład konwersatoryjny, praca w grupach, praca ze źródłem ikonograficznym, klasyczna metoda problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest czynny udział w zajęciach oraz napisanie pracy zaliczeniowej. Na każdych zajęciach student może zdobyć 1-2 pkt. za aktywność. Praca zaliczeniowa jest oceniana w skali 0-10 pkt. Punkty za aktywność i pracę zaliczeniową są sumowane, minimum na zaliczenie to 8 pkt. (ocena dostateczna), 12 pkt. (ocena dobra), 16 pkt. (ocena bardzo dobra). W przypadku braku aktywności, student zobowiązany jest uzyskać te punkty w ramach konsultacji.

Literatura podstawowa

Czubaty J., Księstwo Warszawskie (1807-1815), Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

1) Askenazy S., Książę Józef Poniatowski, Warszawa 1913.

2) Askenazy S., Napoleon a Polska, Warszawa 1994.

3) Baczkowski M., Wojsko polskie w napoleońskim Krakowie, Kraków 2009.

4) Bielecki R. Encyklopedia wojen napoleońskich, Warszawa 2001. 

5) Bielecki R. Berezyna 1812, Warszawa 1990. 

6) Bielecki R. Somosierra 1808, Warszawa 1989. 

7) Czubaty J., Wodzowie i politycy. Generalicja polska 1806-1815, Warszawa 1993.

8) Grochulska B., Handel zagraniczny Księstwa Warszawskiego. Z badań nad strukturą gospodarczą, Warszawa 1967.

9) Grochulska B., Księstwo Warszawski, Warszawa 1966.

10) Handelsman M., Rezydenci napoleońscy w Warszawie 1807-1813, Kraków 1915.

11) Handelsman M., Pod znakiem Napoleona. Studia historyczne, cz. 1., Warszawa 1911.

12) Kallas M., Konstytucja Księstwa Warszawskiego. Jej powstanie, systematyka i główne instytucje w związku z normami szczegółowymi i praktyką, Toruń 1970.

13) Kukiel M., Dzieje oręża polskiego w epoce napoleońskiej, Poznań 1912.

14) Łukasiewicz M. Armia księcia Józefa 1813, Warszawa 1986.

15) Nadzieja J., Zamość 1813, Warszawa 1994.

16) Nieuważny A. 200 dni Napoleona. Od Pułtuska do Tylży, warszawa 2008.

17) Pawłowski B., Wojna polsko-austriacka 1809, Warszawa 1999.

18) Polaczek J., Sztuka i polityka w Księstwie Warszawskim, Rzeszów 2005.

19) Skowronek J., Książę Józef Poniatowski, Wrocław 1984.

20) Zych G., Armia Księstwa Warszawskiego 1897-1812, Warszawa 1961.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2021 22:50)