SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru - Norwegia epoki wikingów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru - Norwegia epoki wikingów
Kod przedmiotu 08.3-WH-HD-PDWNEWII- 17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Maciej Lubik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dziejami wczesnośredniowiecznej Norwegii, w okresie tzw. epoki wikingów, a tym samym z procesem formowania się państwowości norweskiej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Uwarunkowania geograficzne i najdawniejsze dzieje ziem norweskich.
 2. Ekspansja norweska w epoce wikingów.
 3. Początki państwa norweskiego – między historią a archeologią.
 4. Centralizacja władzy w okresie rządów Haralda Pięknowłosego.
 5. Rządy potomków Haralda Pięknowłosego (Eryk Krwawy Topór, Hakon Dobry, Harald Szary Płaszcz).
 6. Apogeum wpływów jarla Hakona Sigurdssona.
 7. Rządy Olafa Tryggvasona.
 8. Działalność wikińska Olafa Haraldssona i początki jego panowania w Norwegii.
 9. Rządy i upadek Olafa Haraldssona.
 10. Panowanie Magnusa Dobrego i narodziny kultu św. Olafa.
 11. Harald Hardrada – ostatni król wikingów.

Metody kształcenia

dyskusja, praca z tekstem

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 3 punktów za aktywny udział w zajęciach. Skala ocen:

0-2 pkt. – niedostateczny

3 pkt. – dostateczny

4 pkt. – dostateczny plus

5 pkt. – dobry

6 pkt. – dobry plus

>6 pkt.  –  bardzo dobry

Studenci, którzy nie uzyskali minimalnej wymaganej liczby punktów zobowiązani są do zaliczenia kolokwium.

Literatura podstawowa

Morawiec J., Między poezją a polityką. Rozgrywki polityczne w Skandynawii XI wieku w świetle poezji ówczesnych skaldów, Katowice 2016

Morawiec J., Norwegia. Początki państw, Poznań 2017

 

Literatura uzupełniająca

Foote P.G., Wilson D.M., Wikingowie, Warszawa 975

Forte A., Oram R., Pedersen F., Państwa Wikingów. Wiek IX-XI, Warszawa 2010

Małłek J., Historia Norwegii (do roku 1814), Toruń 2019

Morawiec J., Dania. Początki państw, Poznań 2019

Morawiec J., Harald Sinozęby – król Danii i jego polityka norweska w poematach skaldów, „Średniowiecze polskie i powszechne”, 4, 2007, s. 51-73

Morawiec J., Knut Wielki. Król Anglii, Danii i Norwegii (ok. 995-1035), Poznań 2013

Morawiec J., Kontakty Olafa Tryggvasona z Jomsborgiem – pomiędzy legendą a historyczną rzeczywistością, „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, 1(5), 2009, s. 19-42

Morawiec J., Wojna Magnusa Dobrego ze Swenem Ulfssonem o rządy w Danii (1042-1047) w świetle źródeł pisanych i numizmatycznych, „Magazyn Numizmatyczny”, 36, 2008, s. 26-50

Morawiec J., Urbańczyk P., Legendarny wymiar bitwy pod Svoldr z 1000 r., [w:] J.M. Piskorski (red.), Wojna, pamięć, tożsamość. O bitwach i mitach bitewnych, Warszawa 2012, s. 201-211, 391-392

Roesdahl E., Historia Wikingów, Gdańsk 2001

Urbańczyk P., Zdobywcy północnego Atlantyku, Toruń 2012

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2021 22:50)