SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia gospodarcza - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia gospodarcza
Kod przedmiotu 08.3-WH-HP-HG- 19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Hanna Kurowska
  • dr Łukasz Janeczek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami jak też siatką pojęć i definicji dotyczących kwestii historii gospodarczej. Student po odbytym kursie powinien zrozumieć różnice i zbieżności występujące w kolejnych epokach historycznych. Dodatkowo w trakcie zajęć przedstawione będą procesy ewolucji systemów gospodarczych od czasów najdawniejszych aż do współczesności. 

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

1) Przedmiot historii gospodarczej i  jej periodyzacja. Determinanty rozwoju gospodarczego: zasoby, technologie, instytucje i innowacje. 2) Gospodarka w czasach antycznych. Niewolnictwo i jego znaczenie w różnych rejonach świata. 3) Średniowiecze i jego ustrój gospodarczy. Feudalizm, osadnictwo, cechy, stosunki agrarne, znaczenie banków i kredytu. 4) Konsekwencje odkryć geograficznych w XV i XVI wieku. Ekspansja kolonialna i jej znaczenie. Dualizm gospodarczy. 5) Teorie gospodarcze od XVI do XVIII wieku (bulionizm, merkantylizm, fizjokratyzm i liberalizm). Narodziny ekonomii jako nowej dziedziny wiedzy. 6) Rewolucja przemysłowa i jej znaczenie. 7) Zmiany w świecie gospodarki w XIX wieku. 8) Kryzysy gospodarcze ich przyczyny i skutki. 9) Światowa gospodarka w latach 1918-1939. 10) Gospodarka w po roku 1945, dekolonizacja, kapitalizm i socjalizm. 11) Porządek finansowy w świecie po II wojnie światowej. 12) Globalizacja w świecie gospodarki i jej znaczenie. 

Metody kształcenia

Dyskusja, praca w grupach, praca nad tekstem źródłowym i naukowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawowym warunkiem zaliczenia jest aktywna obecność na zajęciach (dopuszczalna dwukrotna absencja). Zaliczenie lektury po uprzednim skonsultowaniu z prowadzącym. Zaliczenie kolokwium pisemnego składającego się z dwóch części , pytań zamkniętych i otwartych. Warunkiem zaliczenie kolokwium jest uzyskanie minimum 50% punktów. 

Literatura podstawowa

1) Cameron R., Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, Warszawa 2004

2) Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarza Polski, Warszawa 1997

3) Skodlarski J., Matera R., Gospodarka światowa. Geneza i rozwój, Warszawa 2004

4) Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca

1) Bratkowski S., Nieco inna historia cywilizacji. Dzieje banków, bankierów i obrotu, Warszawa 2010

2) Braudel F., Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm, XV-XVIII wiek, Warszawa 1992

2) Berger P. L., Rewolucja kapitalistyczna, Warszawa 1995

3) Clark G., Pożegnanie z jałmużną. Krótka historia gospodarcza świata, Warszawa 2015

4) Eckert M., Nadolny A., Stobrawa W., Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku, Zielona Góra 2002

5) Ferguson N., Potęga pieniądza. Finansowa historia świata, Wydawnictwo literacie 2010

6) Hobhouse H., Ziarna zmian. Sześć roślin które zmieniły oblicze świata, Warszawa 2001

7) Tegoż, Ziarna bogactwa. Pięć roślin dzięki którym powstały fortuny, Warszawa 2010

8) Ingham C., Kapitalizm, Warszawa 2011

9) Inglot  S., Historia społeczna i gospodarcza średniowiecza, Lwów 1938

10) Kaczyńska E., Piesowicz K., Wykład z powszechnej historii gospodarczej, Warszawa 1977

11) Kaliński J., Zarys historii gospodarczej XIX i XX w., Warszawa 2000 

12) Kula W., Problemy i metody historii gospodarczej, Warszawa 1963

13) Kuliszer J., Powszechna historia gospodarcza średniowiecza i czasów nowożytnych, t. 1-2, Warszawa 1961

14) Landes D. S., Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego bogaci są tak bogaci a inni tak ubodzy, Warszawa 2000

15) Lewis M., Wielki szort. Mechanizm maszyny zagłady, Katowice 2016

16) Maciejewski M., Powszechna historia gospodarcza czasów nowożytnych, Wrocław 1996

17) Powszechna historia gospodarcza 1918-1991, pod red. W Morawskiego, Warszawa 1994

18) Standage T., Historia świata w sześciu szklankach, Warszawa 2007

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2021 22:50)