SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty pedagogiczne zintegrowane z realizacją praktyk - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty pedagogiczne zintegrowane z realizacją praktyk
Kod przedmiotu 08.3-WH-HistP-WPZZPPed-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Nauczycielska
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Anita Famuła-Jurczak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z metodami wychowawczymi, problemami współczesnej młodzieży, przedstawienie specyficznych trudności w uczeniu się i ich wpływu na funkcjonowanie ucznia na lekcji wychowania fizycznego. Przedstawienie obszarów pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom w szkołach ponadpodstawowych, Ukazanie studentom sposobów wspomagania uczniów w wyborze ścieżki kształcenia oraz przygotowanie ich do edukacji całożyciowej. 

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii. 

Zakres tematyczny

 1. Wychowanie w klasie szkolnej - metody wychowania wykorzystywane przez wychowawców w celu budowania zespołu klasowego
 2. Specyficzne trudności w uczeniu się a funkcjonowanie ucznia na lekcji wychowania fizycznego.
 3. Obszary pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom w szkołach ponadpodstawowych
 4. Problemy współczesnej młodzieży 
 5. Wspieranie ścieżki własnego rozwoju - coaching edukacyjny 
 6. Pomoc uczniom imigrantów 

Metody kształcenia

metody aktywizujace

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach

Literatura podstawowa

 1. Arends R. J., Uczymy się nauczać, tłum. K. Kruszewski, WSiP, Warszawa1994.
 2. Bochno E., Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2004.
 3. Bruner J., Kultura edukacji, przekł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Wydawnictwo Universitas, Kraków: 2006.
 4. Dudzikowa M., Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2001.
 5. Dudzikowa M., Wawrzyniak-Beszterda R. (red.), Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2010.
 6. Elsner D., Szkoła jako ucząca się organizacja. Szansa dla ambitnych, MENTOR, Chorzów 2003.
 7. Rylke H., Klimowicz G., Szkoła dla ucznia - jak uczyć życia z ludźmi, WSiP, Warszawa 1992.
 8. K. Konarzewski, K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania, t. 1-2, , PWN, Warszawa 2002.
 9. Śliwerski B., Klinika szkolnej demokracji, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 1996.
 10. Śliwerski B., Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP, PWN, Warszawa 2009.
 11. Tuohy D., Dusza szkoły, przeł. K. Kruszewski, PWN, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2021 22:50)