SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty dydaktyczne zintegrowane z realizacją praktyk - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty dydaktyczne zintegrowane z realizacją praktyk
Kod przedmiotu 08.3-WH-HistP-WDZZRP- 20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Nauczycielska
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Małgorzata Szymczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem  realizacji przedmiotu jest:

 • gromadzenie przez studenta doświadczeń związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą nauczyciela;
 • konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki z rzeczywistością edukacyjną;
 • doskonalenie warsztatu dydaktycznego młodego nauczyciela.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1) sposoby organizowania sytuacji edukacyjnych podczas zajęć lekcyjnych; 2) zastosowanie różnych metod i technik uczenia się,  3) indywidualizacja pracy na lekcji. Praca z uczniem z SPE, 4) doskonalenie sprawności w planowaniu, organizowaniu i prowadzeniu lekcji (przygotowanie konspektu, scenariusza lekcji), 5) wykorzystywanie dokumentów szkolnych w codziennej praktyce edukacyjnej (statut, program wychowawczo-profilaktyczny, plan pracy szkoły, Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania , Przedmiotowe Zasady Oceniania; 6) wykorzystanie TI w pracy nauczyciela historii w pracy stacjonarnej i zdalnej  7) analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych  sytuacji i zdarzeń pedagogicznych 8) ocena przebiegu prowadzonych lekcji oraz realizacji zamierzonych celów.

Metody kształcenia

dyskusja, praca pod kierunkiem, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

uzyskanie 5 punktów za aktywność na zajęciach polegającą na udziale w rozmowie nauczającej (ocenie podlegać będzie prezentacja informacji, zajęcie konkretnego stanowiska wobec omawianych problemów, punktowanie w zakresie: 0-1 pkt)

opracowanie projektu:

 • konspektu lekcji bieżącej do zadanego tematu;
 • karty pracy  (kryteria: dopasowanie środków do możliwości dzieci, poprawność merytoryczna, wykorzystanie wiedzy dydaktycznej i historycznej, selekcja informacji, szata graficzna)
 • ćwiczenia z wykorzystaniem TI

Literatura podstawowa

1. Bieniek M., Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2007.
2. Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu do podnoszenia jakości pracy szkoły, http://www.cke.edu.pl/
 2. Edukacja historyczna w reformowanej szkole. Propozycje rozwiązań praktycznych, red. A. Zielecki, Kraków 2000.
 3. Konopka H., Liedke M., Ocytko M., Pasko A, Jak uczyć historii w zreformowanej szkole? Praktyczny przewodnik dla młodych nauczycieli, Białystok 2000.
 4. Multimedia w edukacji historycznej i społecznej, red. J. Rulka i B. Tarnowska, Bydgoszcz 2002.
 5. Niemierko B., Pomiar wyników kształcenia, Warszawa 1999.
 6. Paner A., Kosznicki M., Metody wprowadzania, utrwalania i kontroli nowego materiału na lekcjach historii, Gdańsk 1998.
 7. Romanowicz J., Metoda dyskusji w nauczaniu historii, „Wiadomości Historyczne” 2004, nr 3, s. 169-175.
 8. Widawska K., Mój model wprowadzania uczniów w czas i przestrzeń historyczną, „Wiadomości Historyczne” 1999, nr 5, s. 303-307.
 9. Wojdon J., Internet na lekcjach historii, „Wiadomości Historyczne” 2002, nr 2.
 10. Wojdon J., Kto robi notatki... ten ma zeszyt w kratki, „Wiadomości Historyczne” 2006, nr 5.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Małgorzata Szymczak (ostatnia modyfikacja: 10-05-2021 00:33)