SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy nowożytny - język angielski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język angielski
Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JA4-Ć-S14_genO4RK7
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Beata Burchardt
 • mgr Marzena Lachowicz
 • mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Cykl praktycznych ćwiczeń z języka angielskiego doskonalących umiejętność porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego i zawodowego, prowadzących do uzyskania kompetencji komunikacyjnej i językowej. Wprowadzenie podstawowej terminologii nauk humanistycznych i społecznych. Uzyskanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz dla potrzeb studiowania i wykonywania pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie B1 według skali ESOKJ.

Zakres tematyczny

Kurs  koncentruje się na rozwijaniu czterech sprawności językowych: czytania, pisania, słuchania, mówienia oraz wykształceniu kompetencji komunikacyjnej umożliwiającej posługiwanie się językiem obcym w różnorodnych kontekstach społeczno - kulturowych. Program kursu zawiera elementy języka ogólnego i specjalistycznego z zakresu politologii oraz obejmuje analizę tekstów na temat wybranych zjawisk i problemów społeczno-politycznych we współczesnym świecie: media i relacjonowanie materiałów prasowych, praca i bezrobocie: zatrudnienie, rozmowa kwalifikacyjna, korespondencja formalna.

 

Metody kształcenia

praca z tekstami źródłowymi, prasowymi i wypowiedziami internetowymi; metoda komunikacyjna; dyskusja, dialog, burza mózgów, gry dydaktyczne, wywiad, praca w parach i grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z ćwiczeń: ćwiczenia kończą się egzaminem. Metodą weryfikacji efektów kształcenia jest egzamin pisemny i ustny sprawdzający znajomość języka obcego na poziomie B2 z uwzględnieniem specyfiki kierunku studiów.

Egzamin składa się z 4 części: czytania, pisania, słuchania i mówienia. Część sprawdzająca umiejętność pisania zawiera wybrane zagadnienia gramatyczne.

Student otrzymuje ocenę z egzaminu wg następujących progów punktowych:

50 – 65 % - dostateczny

66 – 75 % - dostateczny plus

76 – 85 % - dobry

86 – 92 % - dobry plus

93 – 100 % - bardzo dobry

Ocena z ćwiczeń jest oceną z egzaminu.

Ocena końcowa:  ocena końcowa jest oceną z egzaminu.

Literatura podstawowa

 

 • Oxenden C., Latham-Koenig C., English File Advanced, Oxford University Press, 2015
 • Oxenden C., Latham-Koenig C., New English File Intermediate, Oxford University Press, 2009
 • Oxenden C., Latham-Koenig C., New English File upper-intermediate, Oxford University Press, 2009
 • Oxenden C., Latham-Koenig C., English File 3rd edition intermediate, Oxford University Press, 2016
 • Oxenden C., Latham-Koenig C., English File 3rd edition upper-intermediate, Oxford University Press, 2016
 • Oxenden C., Latham-Koenig C., English File 3rd edition intermediate plus, Oxford University Press, 2016
 • Matasek M., Powtórka przed egzaminem, Opracowania tematyczne, Handy Books Studio, 2014
 • Matejko I., John-Jankowska B., A Selection of Sociological Problems in English, Tychy 2006
 • Cieślak M., English Special, repetytorium leksykalno-tematyczne, Wagros, 2007
 • https://learnenglish.britishcouncil.org

Literatura uzupełniająca

 • Vince M., Intermediate Language Practice, Macmillan, 2003
 • Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 1997
 • Longman Dictionary of Contemporary English, Longman, 2004
 • www.en.wikipedia.org
 • www.thesaurus.com

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Burchardt (ostatnia modyfikacja: 03-05-2021 14:49)