SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa RP - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa RP
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-PPB-Ć-S16_pNadGen126ZY
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Beata Springer
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z normami prawnymi a w szczególności z przepisami prawa konstytucyjnego w zakresie bezpieczeństwa państwa, zwłaszcza zaś kompetencjami poszczególnych organów w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Bezpieczeństwo jako przedmiot regulacji konstytucyjnej.
 2. System źródeł prawa a problem bezpieczeństwa państwa.
 3. Organy parlamentarne właściwe w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
 4. Kompetencje konstytucyjnych organów władzy wykonawczej w zakresie bezpieczeństwa państwa. 
 5. Rządowe organy konsultacyjno - doradcze. 
 6. Siły Zbrojne.
 7. Prawno – konstytucyjne podstawy działań służb specjalnych. 
 8. Formacje policyjne.
 9. Instytucje zabezpieczające (Państwowa Straż Pożarna, Obrona Cywilna Kraju, Agencje Ochrony Mienia, Służba Ochrony Lotnisk, Straż Ochrony Kolei, Służba Celna).
 10. Służby ochrony władz (Biuro Ochrony Rządu, Straż Marszałkowska).
 11. Straże lokalne i sektorowe (Straże Gminne, Straż Leśna, Straż Parku Narodowego, Państwowa Straż Łowiecka, Państwowa Straż Rybacka, Służba Ochrony Metra).
 12. Stany nadzwyczajne. 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład problemowy-interaktywny, praca w grupach ćwiczeniowych z zastosowaniem metody case study, praca nad dokumentem źródłowym, przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywna praca w grupach, bieżące przygotowanie do zajęć oraz pozytywna ocena z kolokwium ustnego. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest prawidłowa odpowiedź na zadane pytania (egzamin ustny), poprzedzona uzyskaniem pozytywnej oceny z ćwiczeń (przygotowanie prezentacji multimedialnej i jej przedstawienie na zajęciach). 

Literatura podstawowa

 1. Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część ogólna, W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk (red.), Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013. 
 2. Instytucje bezpieczeństwa narodowego, M. Paździor, B. Szmulik (red.), Wyd. Beck, Warszawa 2012.
 3. Publicznoprawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego, M. Zdyb (red.), Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienie, S. Sulowski, M. Brzeziński, Wyd. Elipsa, Warszawa 2009. 
 5. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wyd. Liber, Warszawa 2007. 
 6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. 

Literatura uzupełniająca

 1. Bień-Kacała A., Bezpieczeństwo w Konstytucji RP z 1997 r. - wstępna diagnoza, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Nr 2 (24)/2015.
 2. Zięba-Załucka H., Konstytucyjne aspekty bezpieczeństwa, Studia Iuridica Lublinensia, Nr 22/2014.
 3. Opaliński B., Kompetencje Rady Ministrów w zakresie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Przyczynek do rozważań, Polityka i Społeczeństwo, Nr 2(11)/2013. 
 4. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anita Famuła-Jurczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-04-2021 15:01)