SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Najnowsza historia polityczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Najnowsza historia polityczna
Kod przedmiotu 08.3-WH-PP-NHP 2-Ć-S14_pNadGen0YVB6
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Olgierd Kiec, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zadaniem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o najważniejszych przemianach politycznych XX wieku, które doprowadziły do ukształtowania współczesnych granic, ideologii i systemów politycznych, w tym zwłaszcza do upowszechnienia idei suwerennego państwa (m.in. w efekcie dekolonizacji), demokracji oraz gospodarki kapitalistycznej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1.Pierwsza wojna światowa i jej skutki;

2.System wersalski i niepewna demokracja lat 20. – faszyzm we Włoszech;

3.Totalitaryzm (ZSRR i Trzecia Rzesza) i autorytaryzm w Europie lat 30.

4.Stosunki międzynarodowe 1919-1939 i geneza drugiej wojny światowej

5.Druga wojna światowa 1939-1945 (działania wojenne, okupacje, Holocaust, spory o kształt powojennego świata)

6.Europa i świat po wojnie: podział Niemiec, odbudowa demokracji na Zachodzie, budowa systemu państw „demokracji ludowej”, początek dekolonizacji i zimnej wojny

7.Dekada lat 50. – początek złotego wieku kapitalizmu i upadek stalinizmu

8.Dekada lat 60. – apogeum państwa opiekuńczego i bunt młodzieży 1968

9.Dekada lat 70. – kryzys państwa opiekuńczego i początek trzeciej fali demokratyzacji

10.Dekada lat 70. – odprężenie w stosunkach międzynarodowych (detente) i KBWE

11.Dekada lat 80. – neoliberalizm i początek demontażu państwa opiekuńczego na Zachodzie

12.Dekada lat 80. – kryzys krajów „demokracji ludowej” i upadek ZSRR

13.Przełom XX i XXI wieku – koniec czy powrót historii ?

Metody kształcenia

Analiza tekstów źródłowych, konfrontowanie opracowań monograficznych oraz syntetycznych z tekstami źródłowymi, analiza map, ikonografii i fragmentów filmów dokumentalnych. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie krótkich wypowiedzi przez studentów i ich prezentacja podczas zajęć (25% wartości oceny). Zaliczenie na podstawie testu pisemnego (25% wartości oceny). Egzamin ustny (50% wartości oceny).

Literatura podstawowa

 

 1. I. Kershaw, Rozdarty kontynent. Europa 1950-2017, Kraków 2020
 2. I. Kershaw, Do piekła i z powrotem. Europa 1914-1949, Kraków 2016
 3. J. Holzer, Europa zimnej wojny, Kraków 2012
 4. A. Chwalba, Historia powszechna 1989-2011, Warszawa 2011
 5. P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa po 1945 roku, Warszawa 2010 (wyd. 3 popr.)
 6. J. Holzer, Europa wojen 1914-1945, Warszawa 2008
 7. T. Judt, Powojnie. Historia Europy od roku 1945, Poznań 2008
 8. N. Davies, Europa walczy 1939-1945. Nie takie proste zwycięstwo, Kraków 2008
 9. Historia polityczna świata XX wieku, pod red. M. Bankowicza, t. 1-2, Kraków 2004
 10. H. Batowski, Między dwiema wojnami 1919-1939. Zarys historii dyplomatycznej, Kraków 2003
 11. E. Hobsbawm, Wiek skrajności. Spojrzenie na Krótkie Dwudzieste Stulecie, Warszawa 1999

Literatura uzupełniająca

1. S. Ciesielski, Rewolucja Stalina, Łomianki 2017

2. O. Khlevniuk, Stalin. Nowa biografia, Kraków 2016

3. V. Ullrich, Hitler. Narodziny zła 1889-1939, Warszawa 2015; tegoż, Hitler. Upadek zła 1939-1945, Warszawa 2021

4. S. Plokhy, Ostatnie imperium. Historia upadku Związku Sowieckiego, Kraków 2015

5. T. Snyder, Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie, Kraków 2015

6. K. Lowe, Dziki kontynent. Europa po II wojnie światowej, Poznań 2015

7. J. Baberowski, Stalin. Terror absolutny, Warszawa 2014

8. W. Borodziej, M. Górny, Nasza wojna, tom I: Imperia 1912-1916, Warszawa 2014, tom II: Narody 1917-1923, Warszawa 2018

9. A. Beevor, Druga wojna światowa, Kraków 2013

10. A. Applebaum, Za żelazną kurtyną. Ujarzmienie Europy Wschodniej 1944-1956, Warszawa 2013

11. T. Snyder, Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, Warszawa 2011

12. M. Mazower, Imperium Hitlera, Warszawa 2011

13. J.M. Piskorski, Wygnańcy. Przesiedlenia i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie, Warszawa 2010

14. J.L. Gelvin, Konflikt izraelsko-palestyński, Kraków 2009

15. K. Gebert, Miejsce pod słońcem. Wojny Izraela, Warszawa 2009

16. J.L. Gaddis, Zimna wojna. Historia podzielonego świata, Kraków 2007

17. Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, pod red. P. Ostaszewskiego, Warszawa 2006

18. P. Kenney, Rewolucyjny karnawał. Europa Środkowa 1989, Wrocław 2005

19. R. Pipes, Rosja bolszewików, Warszawa 2005

20. A. Bachoud, Franco, Warszawa 2000

 

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Olgierd Kiec, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-05-2021 23:29)