SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wstęp do nauki o państwie i prawie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wstęp do nauki o państwie i prawie
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-WPP-Ć 2-S14_pNadGen07H4E
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Beata Springer
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozumienie zasad funkcjonowania państwa oraz funkcjonowania prawa  poprzez jego organy.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Prawo stanowione a inne systemy norm społecznych. Norma prawna, jej właściwości i budowa. Przepisy prawne i ich podziały.
 2. System źródeł prawa RP. System prawa. Źródła prawa. 
 3. Konstytucja RP z 1997r. Normatywny aspekt zasad ustroju Rzeczypospolitej 
 4. Konstytucja RP z 1997r. Źródła prawa. Proces legislacyjny w Sejmie i Senacie.
 5. Prezydent RP. 
 6. Rada Ministrów i Administracja Rządowa.
 7. Samorząd terytorialny.
 8. Sądy i Trybunały. Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Stanu. Rzecznik Praw Obywatelskich. 
 9. Budowa aktu normatywnego.

 

Metody kształcenia

Wykład problemowy, pokaz multimedialny, konwersacja, case study, warsztaty grupowe. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń, na którą składa się: ocena pracy studenta w trakcie zajęć, przygotowanie i aktywność podczas rozwiązywania case study (70%) pozytywne zaliczenie kolokwium ustnego (30%)

Literatura podstawowa

 1. G.L. Seidler, H. Groszyk, A. Pieniążek, Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, UMCS, Lublin 2003
 2. L. Garlicki,  Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Liber, Warszawa 2011. 
 3. Konstytucja RP z 1997r. 
 4. Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej, J. Posłuszny, W. Skrzydło, E. Eckhardt (red.), Wyd. WSPiA, Rzeszów 2017.

Literatura uzupełniająca

 1. K. Cebula, R. Zendrowicz, Wstęp do nauki o polityce, państwie i prawie, Warszawa 2011;
 2. L. Dubel, G. Ławnikowicz, Z. Markwart, Elementy nauki o państwie i polityce, Warszawa 2011;
 3. S. Sagan, V. Serzhanova, Nauka o państwie współczesnym, Warszawa 2010;
 4. Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, pod red. B. Szmulika, Warszawa 2007;
 5. Nauka o państwie pod red. P. Kaczorowskiego, Warszawa 2006;
 6. P. Winczorek, Nauka o państwie, Warszawa 2005;
 7. S. Wronkowska, M. Zmierczak, Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, Warszawa 2005;
 8. A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004;
 9. Nauka o państwie i polityce, pod red. J. Tymanowskiego, Warszawa 2003.
 10. P. Winczorek, Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 2003;
 11. K. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2002;
 12. E. Zieliński, Wstęp do nauki o państwie i polityce, Warszawa 2001;
 13. E. Zieliński Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2001;
 14. A. Redelbach, Wstęp do prawoznawstwa. Podstawowe pojęcia nauki o władzy, państwie i prawie w perspektywie Unii Europejskiej, Toruń 2000;
 15. J. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1994;

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Anita Famuła-Jurczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-04-2021 15:01)