SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Myśl polityczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Myśl polityczna
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-MPL-Ć-S14_pNadGen2E6DX
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

W zakresie wiedzy celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z rozwojem myśli politycznej od starożytności do XX stulecia poprzez poznanie twórczości najwybitniejszych pisarzy politycznych oraz propagowanych przez nich idei. Studenci powinni zrozumieć interdyscyplinarny charakter politologii oraz zależności pomiędzy głównymi jej subdyscyplinami, pojąć rolę refleksji politologicznej w kształtowaniu stosunków społeczno-gospodarczych oraz relację politologii do innych nauk społecznych. W zakresie umiejętności i nawyków celem przedmiotu jest ukształtowanie w świadomości słuchaczy nawyków samodzielnego zdobywania wiedzy i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Student powinien doskonalić umiejętność czytania i samodzielnej interpretacji opracowań naukowych z dziedziny politologii oraz tekstów źródłowych, związanych z problematyką myśli politycznej, a także umiejętność formowania własnych ocen i uzasadniania ich. W zakresie kompetencji społecznych student powinien rozwijać przekonanie o konieczności czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, myślenia i działania w sposób kreatywny, zajmowania postawy negatywnej wobec ideologii totalitarnych, jako sprzecznych z humanistyczną tradycją europejską i etyką chrześcijańską.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Podstawowe pojęcia związane z myślą polityczną
 2. Myśl polityczna  Platona.
 3. Myśl polityczna  Arystotelesa.
 4. Myśl polityczna  Marka Tuliusza Cycerona.
 5. Wczesnochrześcijańskie nauczanie o władzy, państwie i polityce.
 6. Myśl polityczna św. Augustyna.
 7. Myśl polityczna św. Tomasza z Akwinu.
 8. Myśl polityczna  Marsyliusza  z Padwy.
 9. Relacja między religią, państwem i polityką w myśli twórców Reformacji.
 10. Myśl polityczna  Niccolo  Machiavellego.
 11. Myśl polityczna Tomasza Morusa.
 12. Teoria suwerenności wg Jeana Bodina.
 13. Myśl polityczna Tomasza Hobbesa.
 14. Myśl polityczna  Barucha (Benedykta) Spinozy.
 15. Myśl polityczna  Johna  Locke'a.
 16. Myśl polityczna  Monteskiusza.
 17. Myśl polityczna  Jana Jakuba  Rousseau.
 18. Doktryny polityczne rewolucji amerykańskiej i francuskiej.
 19. Romantyzm polityczny w Europie w I poł. XIX w. i jego wpływ na myśl polityczną.
 20. Wpływ filozofii G. W. Hegla na myśl polityczną XIX i XX w.
 21. Główne nurty myśli konserwatywnej w XIX i XX w.
 22. Główne nurty myśli liberalnej w XIX i XX w.
 23. Podstawowe odłamy anarchizmu w XIX i XX w.
 24. Biografia i twórczość Karola Marksa. Główne założenia marksizmu.
 25. Rewizjonizm i reformizm w myśli socjalistycznej w XIX i XX w.
 26. Marksizm- leninizm jako podstawa ideologiczna komunistycznego państwa totalitarnego.
 27. Faszyzm jako nurt myśli politycznej w XX w.
 28. Narodziny katolickiej nauki społecznej i jej rozwój do połowy XX w.
 29. Nauczanie społeczne Kościoła katolickiego po II Soborze Watykańskim.

Metody kształcenia

Praca z książką, praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach, praca z tekstem w grupie, samodzielna praca  z tekstem,  dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestniczenie w zajęciach (25% wartości oceny); zaliczenie kolokwium pisemnego (25%) oraz zdanie egzaminu ustnego (50% wartości oceny końcowej): prawidłowa odpowiedź na wylosowany zestaw zawierający 3 pytania.

Literatura podstawowa

 

 1. Doktryny polityczne XIX w. XX wieku, red. K. Chojnicka, W. Kozub-Ciembroniewicz, Kraków 2000.
 2. Heywood A., Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Warszawa 2007.
 3. Historia doktryn politycznych i prawnych do początku XX wieku. Materiały źródłowe, Lublin 2003.
 4. Historia idei politycznych: wybór tekstów, t. I-II, Warszawa 1998-1999.
 5. Justyński J., Historia doktryn polityczno – prawnych, Toruń 2004.
 6. Olszewski H., Zmierczak M., Historia doktryn politycznych i prawnych, wyd. 2, Poznań 1998 /lub następne wydania/.
 7. Strzeszewski C., Katolicka nauka społeczna, Lublin 2003.
 8. Sylwestrzak A., Historia doktryn politycznych i prawnych, wyd. 3, Warszawa 1997 /lub następne wydania/.
 9. Tokarczyk R., Współczesne doktryny polityczne, wyd. IX, Lublin 1999 /lub następne wydania/.

Literatura uzupełniająca

 

 1. Myśliciele polityczni. Od Sokratesa do współczesności, red. D. Boucher, P. Kelly, Kraków 2008.
 2. Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno – prawnych. Wyboru dokonał i opracował Janusz Justyński, Toruń 2004.
 3. Król  M., Historia myśli politycznej. Od Machiavellego po czasy współczesne, Gdańsk 2003.
 4. Strauss L., Cropsey J., Historia filozofii politycznej, Warszawa 2010.
 5. Walicki A., Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii, Warszawa 1996.

 

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Anita Famuła-Jurczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-04-2021 15:01)